Worte (Hilde Domin) کلمات

(ترجمه های آزاد و برداشتها) کلمات Hilde Domin* (1909-2006) ۞۞۞ (١) کلمات انارهای رسیده ای هستند که روی زمین می افتند .و خود را میگشایند ،آنچه که در درون است بیرون ریخته میشود میوه راز خود را آشکار می سازد ،و دانه اش را نشان می دهد .رازی نوین را ۞۞۞ (٢) کلمات انارهای رسیده …

Worte (Hilde Domin) کلمات weiterlesen

April (Hilde Domin) آوریل

(ترجمه های آزاد و برداشتها) ۞۞۞ آوریل Hilde Domin* (1909-2006) (١) گیتی خوش .بوی دیروز را می دهد .عطرها ماندگارند .تو پنجره را میگشائی تمامی بهاران .با آن پا بدرون میگذارند بهاری که فراتر از .برگهای سبز است .بوسه ای همهء بوسه ها را در بر دارد بر فراز شهر همواره این سپهرِ رخشانِ صاف …

April (Hilde Domin) آوریل weiterlesen

Linguistik (Hilde Domin) علم زبان

(ترجمه های آزاد و برداشتها) ۞۞۞ علم زبان Hilde Domin* (1909-2006) .تو باید با درختِ میوه گفتگو کنی زبان تازه ای را ابداع کن زبان شکوفه های گیلاس کلمات شکوفه های سیب کلمات صورتی و سپید که باد آنها را بی صدا .با خود می برد رازت را برای درخت میوه بازگو .زمانی که ناروائی …

Linguistik (Hilde Domin) علم زبان weiterlesen

Nicht müde werden (Hilde Domin) به ستوه نیامدن

(ترجمه های آزاد و برداشتها) به ستوه نیامدن Hilde Domin* (1909-2006) (١) به ستوه نیامدن به ستوه نیامدن بلکه به سوی معجزه آرام آن سان که به سوی پرنده ای .دست را دراز کردن ۞۞۞ (٢) به ستوه نیا به ستوه نیا بلکه دستت را به سوی معجزه گوئی که با پرنده ای روبرو باشی …

Nicht müde werden (Hilde Domin) به ستوه نیامدن weiterlesen

Der Baum blüht trotzdem (Hilde Domin) درخت با وجود این به شکوفه می نشیند

ترجمه های آزاد و برداشتها درخت با وجود این به شکوفه می نشیند Hilde Domin* (1909-2006) درخت با وجود این به شکوفه می نشیند درختان همیشه حتّی به گاه اعدام شکوفه کرده اند شکوفه های گیلاس و پروانه ها را باد به سوی بسترِ محکوم هم می راند آنها به راه خود ادامه می دهند …

Der Baum blüht trotzdem (Hilde Domin) درخت با وجود این به شکوفه می نشیند weiterlesen

Gegengewicht (Hilde Domin) وزنهء مقابل

ترجمه های آزاد و برداشتها وزنهء مقابل Hilde Domin* (1909-2006) چگونه می توانم در آبی ترین لباسِ خود حتّی اگر همهء شاخه های شکوفنده و همهء بلبلها را به یاری بطلبم چگونه می توانم با خنده و یا با اشک توازن را برقرار دارم با کفهء دیگرِ ترازو که گیتی در آن قرار دارد فندقی …

Gegengewicht (Hilde Domin) وزنهء مقابل weiterlesen

Völlig veraltete Klassenkampftheorie (Erich Fried)نظریهء کاملاً منسوخ مبارزهء طبقاتی

ترجمه های آزاد و برداشتها نظریهء کاملاً منسوخ مبارزهء طبقاتی (Erich Fried; 1921-1988) برای بینوایان چه آرزوئی بایستی داشت در راهِ آینده ای بهتر؟ تنها اینکه همگی در مبارزه علیه متموّلین به همان اندازه ثابت رأی و پیگیر باشند به همان اندازه با تدبیر و به همان اندازه پایدار که متموّلین در مبارزه .علیه بینوایان …

Völlig veraltete Klassenkampftheorie (Erich Fried)نظریهء کاملاً منسوخ مبارزهء طبقاتی weiterlesen

Wunsch (Hilde Domin) آرزو

ترجمه های آزاد و برداشتها  آرزو Hilde Domin (1909-2006) (١) دلم می خواهد که از آنچه که می بینم چون از اصابتِ برق دو تکّه شوم دلم نمی خواهد که آنها بگذرند بیرنگ رنگارنگ آنها بر روی شبکیهء چشم من شناورند آنها بسوئی می روند به درون مکان تاریک در انتهای خاطره ۞۞۞ (٢) آرزویم …

Wunsch (Hilde Domin) آرزو weiterlesen

Das Gefieder der Sprache (Hilde Domin) پرهای زبان

ترجمه های آزاد و برداشتها (١) پرهای زبان Hilde Domin (1909-2006) پرهایِ زبان را نوازش کردن کلمات پرنده اند با آنها .بدوری پرواز کردن ۞۞۞ (٢) پر و بال کلام پر و بال کلام را نوازش کن کلمات بسان پرندگانند با آنها بسوی رهائی پرواز کن ۞۞۞ Das Gefieder der Sprache Hilde Domin (1909-2006) Das …

Das Gefieder der Sprache (Hilde Domin) پرهای زبان weiterlesen

Vögel mit Wurzeln (Hilde Domin) پرندهای ریشه دار

ترجمه های آزاد و برداشتها پرندهای ریشه دار  Hilde Domin* (1909-2006) کلمات من پرنده هائی هستند ریشه دار همواره عمیقتر همواره بلندتر .بند نافی روز رنگ آبی خود را میبازد .کلمات به خواب رفته اند ۞۞۞ Vögel mit Wurzeln  Hilde Domin* (1909-2006) Meine Worte sind Vögel mit Wurzeln immer tiefer immer höher Nabelschnur. Der Tag …

Vögel mit Wurzeln (Hilde Domin) پرندهای ریشه دار weiterlesen

Das Wachsen von Träumen (Hilde Domin) بالیدن رؤیاها

ترجمه های آزاد و برداشتها بالیدن رؤیاها  Hilde Domin* (1909-2006) بالیدن رؤیاها بیم می آفریند گوئی که بالهائی وجود ندارند تا از فراز این دیوارها .پرواز صورت گیرد فریاد کن ،در جستجوی دستی،از پی دری .از گوشت،از چوب ۞۞۞ Das Wachsen von Träumen  Hilde Domin* (1909-2006) Das Wachsen von Träumen macht Angst als fehlten die …

Das Wachsen von Träumen (Hilde Domin) بالیدن رؤیاها weiterlesen

Bericht von den Zunahetretern (Erich Fried) گزارش در مورد بیش از حد نزدیک شوندگان

ترجمه های آزاد و برداشتها گزارش در مورد بیش از حد نزدیک شوندگان اریش فرید (١٣٠٠ - ١٣٦٧) ناحق می تواند خوش خو باشد و اجازه دهد که شگفت زده او را نگریست زمانیکه سیر است گاهی اجازه می دهد که حتی پا روی پایش گذاشت به همین دلیل برخی عجولانه باور کرده اند که …

Bericht von den Zunahetretern (Erich Fried) گزارش در مورد بیش از حد نزدیک شوندگان weiterlesen

Die drei Steine (Erich Fried) سه سنگ

ترجمه های آزاد و برداشتها سه سنگ اریش فرید (١٣٠٠ - ١٣٦٧) :از سه سنگ سؤال می کنم چه مدّتی می توانم هنوز زندگی کنم » « زمانیکه امید از کفم برود؟ :نخستین سنگ میگوید به تعداد ثانیه هائیکه » تو بتوانی نفست را زیر آب نگه داری « به همان تعداد سال :سنگ دوّم …

Die drei Steine (Erich Fried) سه سنگ weiterlesen

Bericht (Erich Fried) گزارش

ترجمه های آزاد و برداشتها گزارش اریش فرید ١٣٠٠ - ١٣٦٧ برای کسانیکه میخواستم بدانها دل و جرأت دهم صدای من تصنّعی و ساختگی می نمود شاید تنها خواسته بودم که به قوی دل کردن خویش برآمده باشم :ادامهء این شرایط دیگر میسّر نبود ترس خویشتن را مشاهده نمودم و مأیوس بودم چرا که نا …

Bericht (Erich Fried) گزارش weiterlesen

Wohin? (Erich Fried) به کجا ؟

ترجمه های آزاد و برداشتها به کجا ؟ اریش فرید ١٣٠٠ - ١٣٦٧ بسوی مهر؟ امّا مهر به تفکّر دردآور منجر می شود بسوی تفکّر دردآور؟ امّا تفکر دردآور به اندوه منجر می شود بسوی اندوه؟ امّا اندوه به همدردی منجر می شود بسوی همدردی؟ امّا همدردی به یأس منجر می شود بسوی یأس؟ امّا …

Wohin? (Erich Fried) به کجا ؟ weiterlesen

Aber (Erich Fried) امّا

ترجمه های آزاد و برداشتها امّا اریش فرید ١٣٠٠ - ١٣٦٧ نخست دل باختم به فرّ دیدگانت به خندیدنت به لذّت وشادی تو از هستی اکنون گریه کردنت را هم دوست می دارم و ترست را از مشکلات زندگانی و درماندگی در چشمانت را امّا در برابر ترس می خواهم یاریت کنم چرا که لذّت …

Aber (Erich Fried) امّا weiterlesen

Ziehende Landschaft (Hilde Domin) چشم انداز کشان

ترجمهء آزاد و برداشتها چشم انداز کشان Hilde Domin* (1909-2006) (١) آدمی باید بتواند بدور رود :و البتّه چون یک درخت باشد ،انگار که ریشه در زمین بماند .انگار که چشم انداز در سیر باشد و ما استوار ایستاده باشیم آدمی باید نفس را نگه دارد تا باد آرام گیرد ،و هوای غریب در گرد …

Ziehende Landschaft (Hilde Domin) چشم انداز کشان weiterlesen

Was es ist (Erich Fried) آنچه که هست

  ترجمهء آزاد و برداشتها آنچه که هست اریش فرید (١٣٠٠-١٣٦٧) (١) خرد میگوید بیهوده است عشق میگوید آن همان چیزیست که هست حسابگری میگوید که مصیبت است ترس میگوید که چیزی نیست جز درد بصیرت میگوید بی دورنماست عشق میگوید آن همان چیزیست که هست غرور میگوید که خنده آور است احتیاط میگوید که …

Was es ist (Erich Fried) آنچه که هست weiterlesen

Lob der Dialektik (Bertolt Brecht) تحسین دیالکتیک. برتولت برشت

ترجمه های آزاد و برداشتها تحسین دیالکتیک Bertolt Brecht (1898-1956) .بیداد امروز با گام مطمئن جولان میدهد .ستمکاران خود را برای ده هزار سال آماده می کنند .زور و خشونت ضمانت می دهد: وضعیّت به صورتی که هست، باقی خواهد ماند هیچ صدائی به جز صدای حکمروایان برنمی خیزد .و در بازارها بهره کشی بلند …

Lob der Dialektik (Bertolt Brecht) تحسین دیالکتیک. برتولت برشت weiterlesen

Der Garten bringt mit Hass keine fruchtbaren Blüten hervor. بوستان با کینه شکوفه به بار نیاورد

بوستان با کینه شکوفه به بار نیاورد با سپاس از سِمرا !چرخشِ معیوبِ کار !خیز و نَکِش انتظار باجِ تعلّق به سر؟ !گردش گردون نگر چشمِ چِرا جو بیار بازیِ وَهمت گذار کینه در این سرزمین آب دهد بذرِ کین خشم و کلامِ درشت تیغ گذارد به مُشت زخمِ دگر، انتقام چون برسد التیام؟ بخشش …

Der Garten bringt mit Hass keine fruchtbaren Blüten hervor. بوستان با کینه شکوفه به بار نیاورد weiterlesen