گُزینه

گویند گزینه ای دگر نیست، مَگرد سالاریِ سرمایه جهانی بُود و بی برگرد از یاوهء جانیان مشو تو دلسرد با مهر و خرد بپو رهی در دلِ درد ۞۞۞ Rotenburg an der Fulda نهم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و نود و دو ۞۞۞ نسخه برای چاپ گُزینه

ایران، کهن دیارِ عاشقان

صد سروده سر گرفته از جشن و جنبشِ جاری در جهان از رَستن و رُستنی چنین عمیق و دیرپای و کم نشان جنگل کهن چه سان خنده بر لب نشانده و گشته جوان برگهای گویای و گیرایِ مهربان او همسانِ پرنیان آرام جان و دلنواز و درخشنده اند چون دیدگانِ نوزادگان در میانِ درختانِ سبزین …

ایران، کهن دیارِ عاشقان weiterlesen

شکوفهء قلم

کدر مکن به کینه ها چراغ و چشم و پنجره بساب چرکِ سینه را، زدای زنگِ حنجره چو پر کنی دوات را ز مهرِ خاک یکسره قلم دهد شکوفه ها، شود گشاده منظره   ۞۞۞ Rotenburg an der Fulda هشتم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و نود و دو ۞۞۞ نسخه برای چاپ شکوفهء قلم

بزرگداشت زندگان: محمد رضا شفیعی کدکنی، شمارهء هشت

  سفال های شکسته ۞۞۞ ارض موعود ۞۞۞ در روزگار پیری ایمان ۞۞۞ کبوتر طوقی ۞۞۞ همین و بس ۞۞۞ از برگ های اندوه ۞۞۞ چون جمله ای میان هلالین ۞۞۞ شطحِ عاشقانه ۞۞۞ درختِ رهائی ۞۞۞ خلق جدید ۞۞۞ با متنّبی ۞۞۞ شاعر ۞۞۞ شاعر بودن ۞۞۞ نقطه چین ها ۞۞۞ سفال های شکسته …

بزرگداشت زندگان: محمد رضا شفیعی کدکنی، شمارهء هشت weiterlesen

بزرگداشت زندگان: محمد رضا شفیعی کدکنی، شمارهء هفت

در جامهء بلیغ و بلندِ برهنگی ۞۞۞ استبداد شرقی ۞۞۞ ناگزیر ۞۞۞ بی پرده ۞۞۞ خواب پریشان باغ ۞۞۞ انحنای زمان ۞۞۞ از گدازه های روح ۞۞۞ در خواب های هرزه ۞۞۞ درخت و آب و آسمان ۞۞۞ بدرود با سکوت ۞۞۞ سال های آتش و سرود ۞۞۞ آسمان زنبق ۞۞۞ از برگ های حیرت …

بزرگداشت زندگان: محمد رضا شفیعی کدکنی، شمارهء هفت weiterlesen

نگاهی و نویدی

برای گلِ نار، سیما و سهیل از خانه چون برون شدم، در روشنای صبح بهار، نگاه نگار برنا دل، جنگل کهن، نویدی را در خود داشت و نبیدی منظرِ مخملیِ سبزِ گیاه در بهارِ روشن منبع و مائده و مأوائی ست که از آن باز روان با وجود همه ناپاکی ها که عیان است در …

نگاهی و نویدی weiterlesen

مهربانی

پاینده شکوفه در بزمِ بادِ صبا خود پروانهء جان که در رهِ نور رها تنها مهر است که در میانِ سنگِ خارا می جوید آبِ روان و می یابد آن را ۞۞۞ Rotenburg an der Fulda نخستین روز اردیبهشت ماه هزار و سیصد و نود و دو ۞۞۞ http://www.youtube.com/watch?v=M1eYthRTfBo ۞۞۞ نسخه برای چاپ مهربانی

بزرگداشت زندگان: محمد رضا شفیعی کدکنی، شمارهء شش

ندای هنگام ۞۞۞ پارادوکس ۞۞۞ آوارگی ۞۞۞ وصل ۞۞۞ دور و تسلسل ۞۞۞ حکایت ۞۞۞ از یک سخنِ تو ۞۞۞ شور امیرُف ۞۞۞ عقربه هایِ ترس ۞۞۞ لحظهء بدرود ۞۞۞ از برگهایِ شادی ۞۞۞ پاسخ ۞۞۞ مرثیهء عشقی ۞۞۞ سنجاب ها ۞۞۞ انتظار ۞۞۞ شهرزاد ۞۞۞ آن سان که با شکوفه ها ۞۞۞ در لحظهء …

بزرگداشت زندگان: محمد رضا شفیعی کدکنی، شمارهء شش weiterlesen