سایه روشن

Ellen Rohlfs, Gabriele Weber, Vera Macht تقدیم به و دیگر انسانهای شریفی که از بع بع کردن بیزارند ۞۞۞ اذعان تلاش برای رهائی، عدالت، مهر و خرد حتّی اگر به تعبیر مدّعی آب در هاون کوبیدن را تداعی کند صد بار شرف دارد بر فلسفه بافی و سفسطه بازیِ خود باختگانِ خود فروختهء مردم فریب …

سایه روشن weiterlesen

لبریز از نور

برای گل مریم و همسر نازنینش و با یاد آشیانهء گرمشان تبلور ترس و یأس در تنهائی و تاریکی آنگاه که جهل و وهم بر سر جوانه ها خاک مرده می پاشد حکایتی است گذرا، هر چند که دیرپا و آنرا پادزهری است کارا نسیم سحری سرشار از عطر امید و رؤیا سبک بال و …

لبریز از نور weiterlesen