آبِ حیات

  !مهربانا! بارانِ سحری از نغمهء نرم و نفحهء نوازشت امروز چو بیدار شدم هشیار هر تک ذرّهء آب بدنم موجی شد دلکش لبریز ز شوقِ دیدار شدم دیدم به دل صخره وسنگ آن ابرام و تلاش گاهی به شتاب گاهی به درنگ وَندر دلِ رود آن رقصِ خروشان و نشاط وَندر دلِ بحر آن …

آبِ حیات weiterlesen