دُبی

در بهشت بدیعِ بابدیل برده پروران زمان بردگانِ عصر بسنده کرده بر بهرهء بیمقدار خویش محوِ تماشای سرابی فریبنده و دلخراش و دلنواز درمانده در درکِ نخوت و تکبّر نو کیسه های بددهان خو کرده به دردهای روح خویش، در دهشتِ دخمه های انبوه و پریش در ازدحام و آمیزشِ سنگ و آهن که قد …

دُبی weiterlesen

Krieg der 72 Religionenجنگ هفتاد و دو ملت

جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند حافظ ۞۞۞ Verzeih den ganzen Krieg der 72 Religionen Da sie die Wahrheit nicht erblickten, fingen sie an Fabeln zu erdichten (Hafez) ۞۞۞ قومی متفکرند اندر ره دین قومی به گمان فتاده در راه یقین میترسم از آنکه بانگ آید …

Krieg der 72 Religionenجنگ هفتاد و دو ملت weiterlesen