بزرگداشت زندگان: محمّد رضا شفیعی کدکنی، شمارهء چهارده

بزرگداشت زندگان: محمّد رضا شفیعی کدکنی، شمارهء چهارده تنظیم: زمستان ١٤٠١ همچون درختِ نیمهء اسفند افراشتن بلند و سرفراز با دستِ خود درفشِ یقین را Ο در بازوانِ خویش نهفتن همچون درختِ نیمهء اسفند نیرویِ بیکرانِ زمین را ۞۞۞ منتخب از دفاتر شعر «هنگامهء شکفتن و گفتن»، «از همیشه تا جاودان» و «شیپورِ اطلسی ها»، …

بزرگداشت زندگان: محمّد رضا شفیعی کدکنی، شمارهء چهارده weiterlesen

بزرگداشت زندگان: محمّد رضا شفیعی کدکنی، شمارهء سیزده

بزرگداشت زندگان: محمّد رضا شفیعی کدکنی، شمارهء سیزده تنظیم: زمستان ١٤٠١ اگر عشق نمی بود عَلَف های بهاری در آن سردِ سحرگاه سر از خاک نمی زد Ο اگر عشق نمی بود ز سنگِ سیه آن چشمهء جوشان گریبان زمین را به جنون چاک نمی زد Ο اگر عشق نمی بود بر آن شاخهء انجیر …

بزرگداشت زندگان: محمّد رضا شفیعی کدکنی، شمارهء سیزده weiterlesen

بزرگداشت زندگان: محمّد رضا شفیعی کدکنی؛ شمارهء دوازده

بر کدامین سو؟ ۞۞۞ بازگشته ۞۞۞ عاشقان چنین ترانه خوانده اند ۞۞۞ از عشق سخن بگو ۞۞۞ رود ۞۞۞ آیا نیاز هست؟ ۞۞۞ خار از آتش چو گذر کرد ۞۞۞ تاریخ نانوشته ۞۞۞ آوازِ زندگی ۞۞۞ مارگیر ۞۞۞ بهشت ۞۞۞ چون جوی بهشت ۞۞۞ طوفانِ نوحِ دیگر ۞۞۞ ما در زمان به کوچ و عبوریم …

بزرگداشت زندگان: محمّد رضا شفیعی کدکنی؛ شمارهء دوازده weiterlesen

بزرگداشت زندگان: محمّد رضا شفیعی کدکنی؛ شمارهء یازده

از گفتن و شکفتن ۞۞۞ در جستجوی صبح چراغی برکُن ۞۞۞ خروس این سحرگه ۞۞۞ آن آذرخش شب ۞۞۞ اُنس و هیبت ۞۞۞ پنجه در پنجهء مرگ ۞۞۞ ققنوس ۞۞۞ در همیشه ها ۞۞۞ افسانه و حقیقت اینجا شناورند ۞۞۞ در قفس اژدها ۞۞۞ از هیچناک شایعه ۞۞۞ آغازی ز پایان ها رها ۞۞۞ کار …

بزرگداشت زندگان: محمّد رضا شفیعی کدکنی؛ شمارهء یازده weiterlesen

بزرگداشت زندگان: محمّد رضا شفیعی کدکنی؛ شمارهء ده

آواز پرنده کی شود زندانی ۞۞۞ زیر همین آسمان و روی همین خاک ۞۞۞ گهواره اش بر آب ۞۞۞ سنگینیِ زمین ۞۞۞ چو خورشید بر لبِ آفاق ۞۞۞ به آغاز جهان و به جوانسالی هستی ۞۞۞ ... تا تو نیایی ز راه ۞۞۞ اعماق ۞۞۞ مزمور زندگی ۞۞۞ پناهجویی ۞۞۞ در آیینهء پگاه ۞۞۞ زینت …

بزرگداشت زندگان: محمّد رضا شفیعی کدکنی؛ شمارهء ده weiterlesen

Im erhabenen, ausdrucksvollen Kleid der Nacktheit (Mohammad Reza Shafi’i Kadkani) محمّد رضا شفیعی کدکنی

Mohammad Reza Shafi'i Kadkani[1], der iranische Dichter und Hochschuldozent, ist immer wieder eine erfrischende Quelle der Inspiration. Heute beim Spaziergang nahm ich in Anbetracht der im Keimen begriffenen Bäume sein Gedicht „"Im erhabenen, ausdrucksvollen Kleid der Nacktheit"“ mit allen Sinnen wahr. Es entstand der folgende Text. Der persische Originaltext und eine sinngemäße Übersetzung des Gedichtes …

Im erhabenen, ausdrucksvollen Kleid der Nacktheit (Mohammad Reza Shafi’i Kadkani) محمّد رضا شفیعی کدکنی weiterlesen

بزرگداشت زندگان: محمّد رضا شفیعی کدکنی؛شمارهء نه

بزرگداشت زندگان: محمّد رضا شفیعی کدکنی شمارهء نه Kadkani 9 ۞۞۞ صبوحی ۞۞۞ یک نبض حیات ۞۞۞ در آینه ۞۞۞ زلزله و عشق ۞۞۞ از شکافِ خارا ۞۞۞ آمیزهء چار عنصر ۞۞۞ زمزمه ۞۞۞ در حضورِ تو ۞۞۞ در شب سردی که سرودی نداشت ۞۞۞ یک دقیقه سکوت ۞۞۞ طرازِ آرزو ۞۞۞ آینهء دو روح …

بزرگداشت زندگان: محمّد رضا شفیعی کدکنی؛شمارهء نه weiterlesen

Mohammad Reza Shafi’i Kadkani: Rahaavi // محمد رضا شفیعی کدکنی: رهاوی

Rahaavi (1) Mohammad Reza Shafi'i Kadkani (April 1993) Die bescheidenste Äußerung eines Wunsches ist, dass dem Menschen Wasser und Brot zustehe und dann Gesang. Betrachte die Kanarienvögel, im Käfig, um wahrhaft zu begreifen, warum sie trotz ihrer Enge so fröhlich sind (2). Das bescheidenste Bild eines Daseins ist: Wasser, Brot, Gesang, und wenn du mehr …

Mohammad Reza Shafi’i Kadkani: Rahaavi // محمد رضا شفیعی کدکنی: رهاوی weiterlesen

Mohammad Reza Shafi’i Kadkani: Glanz der Sonne // محمد رضا شفیعی کدکنی: آرایش خورشید

Mohammad Reza Shafi’i Kadkani (Juli 1987) Glanz der Sonne Könnte man die Stimme sehen, was für Blumen, was für Blumen pflückte man bei jedem Lied im Garten deiner Stimme, könnte man die Stimme sehen... ۞۞۞ محمد رضا شفیعی کدکنی (٢٣ تیر ١٣٦٦) آرایش خورشید اگر می شد صدا را دید ! چه گل هائی ! …

Mohammad Reza Shafi’i Kadkani: Glanz der Sonne // محمد رضا شفیعی کدکنی: آرایش خورشید weiterlesen

"تو خود آفتابِ خود باش"

شب چادرِ گوهردارِ پرنیانِ خویش سوی دنیای دیگری کشانده است شاید نوازشی کند دلی پریش پلک ها پاک می کنم بی شتاب با سرودِ ساحرانِ بالدارِ شاخسار از مرهم رؤیا و خواب سرخ و نارنجی و صورتی سبز و سپید و کبود میهمانان ایوانِ امسالِ زندگی گرم و پرنشاط و بی ریإ صد درود و …

"تو خود آفتابِ خود باش" weiterlesen

Mohammad Reza Shafi’i Kadkani: Vom Sein, Dichten und Singen / از بودن و سرودن. محمد رضا شفیعی کدکنی

Vom Sein, Dichten und Singen Mohammad Reza Shafi'i Kadkani „Der Tag bricht an, steh auf“, sagt der Hahnenruf. „Und lass los diesen Schlaf und diese Müdigkeit im Fluss der Nacht. Ein weiteres Mal mit lauter Stimme ruf in den Gassen nach den Trunkenen der Mitternacht, nach den Wissenden mit durstenden Lippen. Zerbrich den Schlaf der …

Mohammad Reza Shafi’i Kadkani: Vom Sein, Dichten und Singen / از بودن و سرودن. محمد رضا شفیعی کدکنی weiterlesen

بزرگداشت زندگان: محمد رضا شفیعی کدکنی، شمارهء هشت

  سفال های شکسته ۞۞۞ ارض موعود ۞۞۞ در روزگار پیری ایمان ۞۞۞ کبوتر طوقی ۞۞۞ همین و بس ۞۞۞ از برگ های اندوه ۞۞۞ چون جمله ای میان هلالین ۞۞۞ شطحِ عاشقانه ۞۞۞ درختِ رهائی ۞۞۞ خلق جدید ۞۞۞ با متنّبی ۞۞۞ شاعر ۞۞۞ شاعر بودن ۞۞۞ نقطه چین ها ۞۞۞ سفال های شکسته …

بزرگداشت زندگان: محمد رضا شفیعی کدکنی، شمارهء هشت weiterlesen

بزرگداشت زندگان: محمد رضا شفیعی کدکنی، شمارهء هفت

در جامهء بلیغ و بلندِ برهنگی ۞۞۞ استبداد شرقی ۞۞۞ ناگزیر ۞۞۞ بی پرده ۞۞۞ خواب پریشان باغ ۞۞۞ انحنای زمان ۞۞۞ از گدازه های روح ۞۞۞ در خواب های هرزه ۞۞۞ درخت و آب و آسمان ۞۞۞ بدرود با سکوت ۞۞۞ سال های آتش و سرود ۞۞۞ آسمان زنبق ۞۞۞ از برگ های حیرت …

بزرگداشت زندگان: محمد رضا شفیعی کدکنی، شمارهء هفت weiterlesen

بزرگداشت زندگان: محمد رضا شفیعی کدکنی، شمارهء شش

ندای هنگام ۞۞۞ پارادوکس ۞۞۞ آوارگی ۞۞۞ وصل ۞۞۞ دور و تسلسل ۞۞۞ حکایت ۞۞۞ از یک سخنِ تو ۞۞۞ شور امیرُف ۞۞۞ عقربه هایِ ترس ۞۞۞ لحظهء بدرود ۞۞۞ از برگهایِ شادی ۞۞۞ پاسخ ۞۞۞ مرثیهء عشقی ۞۞۞ سنجاب ها ۞۞۞ انتظار ۞۞۞ شهرزاد ۞۞۞ آن سان که با شکوفه ها ۞۞۞ در لحظهء …

بزرگداشت زندگان: محمد رضا شفیعی کدکنی، شمارهء شش weiterlesen

بزرگداشت زندگان: محمد رضا شفیعی کدکنی، شمارهء پنج

رهاوی ۞۞۞ شیار هوا ۞۞۞ بانگ نای ۞۞۞ پردگیان ۞۞۞ درخت روشنائی ۞۞۞ پژواک ۞۞۞ موعظهء درخت ۞۞۞ بیابان طلب ۞۞۞ درین قحط سال دمشقی ۞۞۞     رهاوی ١٠ اردیبهشت ١٣٧٢ کمترین تحریری از یک آرزو این است آدمی را آب و نانی باید و آنگاه آوازی در قناری ها نگه کن، در قفس، …

بزرگداشت زندگان: محمد رضا شفیعی کدکنی، شمارهء پنج weiterlesen

Mohammad Reza Shafi’i Kadkani: Echo پژواک

پژواک محمّد رضا شفیعی کدکنی به پایان رسیدیم امّا نکردیم آغاز فروریخت پرها نکردیم پرواز ببخشای ای روشن عشق بر ما ببخشای ببخشای اگر صبح را ما به مهمانی کوچه دعوت نکردیم؛ ببخشای بر ما اگر روی پیراهن ما نشان عبور سحر نیست ببخشای ما را اگر از حضور فلق روی فرق صنوبر خبر نیست …

Mohammad Reza Shafi’i Kadkani: Echo پژواک weiterlesen

Mohammad Reza Shafi’i Kadkani: Das Blatt ohne Baum برگ بی درخت

Der iranische Poet Shafi'i Kadkani schrieb 1987 nach Lektüre einiger Texte von Paul Celan ein Gedicht mit dem Titel „Das Blatt ohne Baum“. Inspiriert durch sein Gedicht entstand der folgende deutsche Text: Der Baum ohne Blätter Hast du, Baum, im Herbst die Blätter verloren oder bist du erlahmt von der klirrenden Kälte so besteht doch …

Mohammad Reza Shafi’i Kadkani: Das Blatt ohne Baum برگ بی درخت weiterlesen

Mohammad Reza Shafi’i Kadkani: (Vermisstenanzeige) گمشده

طفلی به نام شادی، دیریست گمشده ست محمّد رضا شفیعی کدکنی ١٣٨٩ طفلی به نام شادی، دیریست گمشده ست با چشمهای روشنِ براق با گیسویی بلند به بالای آرزو هرکس از او نشانی دارد ما را کند خبر این هم نشان ما یک سو خلیج فارس سوی دگر خزر *** Mohammad Reza Shafi'i Kadkani (2010) …

Mohammad Reza Shafi’i Kadkani: (Vermisstenanzeige) گمشده weiterlesen

Mohammad Reza Shafi’i Kadkani: Wenn du Mann genug bist اگر مردی

اگر مردی محمّد رضا شفیعی کدکنی ١٣٧٤ بیا ای دوست، اینجا، در وطن باش شریک رنج و شادی های من باش زنان، اینجا، چو شیر شرزه کوشند اگر مردی، در اینجا باش و زن باش *** Wenn du Mann genug bist Mohammad Reza Shafi'i Kadkani (1995) Komm mein Freund hierher, verweile in der Heimat, hab …

Mohammad Reza Shafi’i Kadkani: Wenn du Mann genug bist اگر مردی weiterlesen

Mohammad Reza Shafi’i Kadkani: Unvermeidlichkeiten der Zeit در ناگزیر دهر

در ناگزیر دهر محمّد رضا شفیعی کدکنی گه ملحد و گه دهری و کافر باشد گه دشمن خلق و فتنه پرور باشد باید بچشد عذاب تنهائی را مردی که ز عصر خود فراتر باشد *** Unvermeidlichkeiten der Zeit Mohammad Reza Shafi'i Kadkani Manchmal ist er ein Ketzer, manchmal ein Gotteslästerer, manchmal ein Atheist. Manchmal ist …

Mohammad Reza Shafi’i Kadkani: Unvermeidlichkeiten der Zeit در ناگزیر دهر weiterlesen