دریای مدیترانه ١٣٩٥

آفتاب و ابر و نسیم و موج و آب و صد آبی فیروزه ای، نفتی، یشمی، زمرّدین، سیمابی گورستانِ آوارگان گشته این دریا، لکن بُعدِ نسیان گران است و نیست پیدا هیچ خونابی ۞۞۞ Portocristo (Mallorca)     هفتم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و نود و پنج نسخه برای چاپ مدیترانه

هیچ سرشکی مباد

  برای گُلِ نار، سیما و سهیل در جوارِ آبم و آتشی مَرا ذرّه ذرّه نایاب می کند سبزیم سر به سر در این سرا  گر نماند هیچ اندوه و سرشکی مباد بین که خاکسترم خاک را برایِ بوسه های بهاری دگر پُربار و خوش نگار می کند وین رهِ پاک مسدود دانسته را دلگشا …

هیچ سرشکی مباد weiterlesen