بزرگداشت زندگان: هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)، شمارهء هشت

سروده های زندان هفتم اردیبهشت ١٣٦٢ – چهارم اردیبهشت ١٣٦٣ منبع: پیر پرنیان اندیش / میلاد عظیمی و عاطفه طیّه در صحبت سایه. انتشارات سخن. تهران، ١٣٩١ زندانی شدن سایه در سال ١٣٦٢ از مهمترین وقایع زندگی او بوده که تأثیری قاطع بر مسیر زندگی او و خانواده اش داشته است. شعرهایی که او در …

بزرگداشت زندگان: هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)، شمارهء هشت weiterlesen