نسیمِ نَفَسِ نیکان

آخرین روزهای گرم پائیز است در دلِ جنگلِ دلنوازِ وَجدانگیز گام می زنم با سپاس و خرسندی بر تنم حریر خورشید است در سرم هزار سودایِ شورانگیز دیدگان در سِحرِ آوند و دل من بسانِ آوندی ابر حلّاجی شده، رشته رشته، پاک و سپید می خرامد با نوازش باد در قلبِ سپهر برگها نگران مانده …

نسیمِ نَفَسِ نیکان weiterlesen

(پیوند (١

در این کیهان گستردهء پرشکوه به سوی حیوان و گیاه و خویش و هر آنچه در این بیکرانه موجود است ،پل می سازم، خرد و کلان تا در فهم و بزرگداشت هستی .گامی بردارم ۞۞۞ مونیخ، پنجم آبان ماه هزار و سیصد و نود و دو ۞۞۞ نسخه برای چاپ (پیوند (١

نیاز نوشین

نازنینا، بال بگشای سبکبار، در سر شورِ درک و عبور دل رها کن زین سترون کشتزارِ پرغبارِ بیغرور سینه مالامال کن از مهرِ حیوان و گیاه و آب و خاک داد پرور پاک بین، زنبورسا، سرشار از شهدِ احسان و شعور ۞۞۞ Rotenburg an der Fulda سوّم آبان ماه هزار و سیصد و نود و …

نیاز نوشین weiterlesen

Wunsch (Hilde Domin) آرزو

ترجمه های آزاد و برداشتها  آرزو Hilde Domin (1909-2006) (١) دلم می خواهد که از آنچه که می بینم چون از اصابتِ برق دو تکّه شوم دلم نمی خواهد که آنها بگذرند بیرنگ رنگارنگ آنها بر روی شبکیهء چشم من شناورند آنها بسوئی می روند به درون مکان تاریک در انتهای خاطره ۞۞۞ (٢) آرزویم …

Wunsch (Hilde Domin) آرزو weiterlesen

Das Gefieder der Sprache (Hilde Domin) پرهای زبان

ترجمه های آزاد و برداشتها (١) پرهای زبان Hilde Domin (1909-2006) پرهایِ زبان را نوازش کردن کلمات پرنده اند با آنها .بدوری پرواز کردن ۞۞۞ (٢) پر و بال کلام پر و بال کلام را نوازش کن کلمات بسان پرندگانند با آنها بسوی رهائی پرواز کن ۞۞۞ Das Gefieder der Sprache Hilde Domin (1909-2006) Das …

Das Gefieder der Sprache (Hilde Domin) پرهای زبان weiterlesen

Vögel mit Wurzeln (Hilde Domin) پرندهای ریشه دار

ترجمه های آزاد و برداشتها پرندهای ریشه دار  Hilde Domin* (1909-2006) کلمات من پرنده هائی هستند ریشه دار همواره عمیقتر همواره بلندتر .بند نافی روز رنگ آبی خود را میبازد .کلمات به خواب رفته اند ۞۞۞ Vögel mit Wurzeln  Hilde Domin* (1909-2006) Meine Worte sind Vögel mit Wurzeln immer tiefer immer höher Nabelschnur. Der Tag …

Vögel mit Wurzeln (Hilde Domin) پرندهای ریشه دار weiterlesen

Das Wachsen von Träumen (Hilde Domin) بالیدن رؤیاها

ترجمه های آزاد و برداشتها بالیدن رؤیاها  Hilde Domin* (1909-2006) بالیدن رؤیاها بیم می آفریند گوئی که بالهائی وجود ندارند تا از فراز این دیوارها .پرواز صورت گیرد فریاد کن ،در جستجوی دستی،از پی دری .از گوشت،از چوب ۞۞۞ Das Wachsen von Träumen  Hilde Domin* (1909-2006) Das Wachsen von Träumen macht Angst als fehlten die …

Das Wachsen von Träumen (Hilde Domin) بالیدن رؤیاها weiterlesen

گل پائیزی

آنچه در کون عیان است روالی دارد نقطهء عطف و بلوغ و زوالی دارد نگهم کن در دلِ پائیز به باغم رعنإ عبرت از شوکتِ من تنگ مجالی دارد ۞۞۞ Rotenburg an der Fulda بیست و هفتم مهر ماه هزار و سیصد و نود و دو ۞۞۞ نسخه برای چاپ گل پائیزی

فراخنا

برای کلاغ و موش و میمون لحظه هایِ کشفِ کژراهه و کوریِ فکر و نخوتِ کبیر لحظه هایِ درکِ عجزِ عقلِ در ناآگهی ها مانده اسیر لحظه هایِ گشایش در فهمِ سرچشمهء فشار و فاجعه لحظه هایِ رسیدن به مبدإ گهی بسیار دورِ واقعه گر صعودِ انسان سرودنی بود و گذارِ گران گفتنی در شعر …

فراخنا weiterlesen

تلاشِ پاینده

تقدیم به فریبرز ،نه از نیاز به نام و نان و ناخدایی نگاشتیم .نه از ترس از تنهائی و تباهی و تکسُّر و تکفیر تاختیم اگر نگریستیم و گریستیم و گشتیم و گشودیم آبخوردِ ابرام و استمرار و ابتکارِ ما شوقِ شکفتن در شناختِ شالودهء هستی بود و درکِ درمان پذیریِ دردِ دیرپایِ دوران .و …

تلاشِ پاینده weiterlesen