Winter (Hilde Domin) زمستان

(ترجمه های آزاد و برداشتها) زمستان Hilde Domin* (1909-2006) پرندگان، میوه های سیاه .بر روی شاخه های لخت ،درختها با من قایم موشک بازی میکنند گوئی میان مردمانی میروم که افکار خود را پنهان میکنند و از شاخه های تیره خواهش میکنم .که نام خود را باز گویند من می پندارم، که آنها به شکوفه …

Winter (Hilde Domin) زمستان weiterlesen

Schöner (Hilde Domin) زیباتر

(ترجمه های آزاد و برداشتها) زیباتر Hilde Domin* (1909-2006) .سروده های خوشبختی زیباترند به همان گونه که شکوفه زیباتر از ساقه ایست که آن را البتّه نمو می دهد .سروده های خوشبختی زیباترند به همان گونه که پرنده زیباتر از تخم است به همان گونه که زیباست زمانی که روشنائی سر می زند .خوشبختی زیباتر …

Schöner (Hilde Domin) زیباتر weiterlesen

Rückwanderung (Hilde Domin) قهقرا

(ترجمه های آزاد و برداشتها) قهقرا Hilde Domin* (1909-2006) هم اکنون از یاد میبرم ارزش یک قوطی کنسرو .خالی را به تازگی آموخته ام که یک قوطی حلبی را بدور اندازم که با آن دوستم رامونا به مهمان که با آن دوستم رامونا به من آب می دهد از کوزهء بزرگ سفالینی که در گوشهء …

Rückwanderung (Hilde Domin) قهقرا weiterlesen

Gleichgewicht (Hilde Domin ) توازن

(ترجمه های آزاد و برداشتها) ۞۞۞ توازن Hilde Domin* (1909-2006) ما گام برمیداریم هر کدام به تنهائی در راهی باریک بر فراز سرهای مردگان - تقریباً بدون ترس - با ضرباهنگ قلبمان گوئی که در امان باشیم تا زمانی که عشق .گرفتار وقفه نشود بدینسان ما گام برمیداریم در میان پروانه ها و پرندگان در …

Gleichgewicht (Hilde Domin ) توازن weiterlesen

Worte (Hilde Domin) کلمات

(ترجمه های آزاد و برداشتها) کلمات Hilde Domin* (1909-2006) ۞۞۞ (١) کلمات انارهای رسیده ای هستند که روی زمین می افتند .و خود را میگشایند ،آنچه که در درون است بیرون ریخته میشود میوه راز خود را آشکار می سازد ،و دانه اش را نشان می دهد .رازی نوین را ۞۞۞ (٢) کلمات انارهای رسیده …

Worte (Hilde Domin) کلمات weiterlesen

April (Hilde Domin) آوریل

(ترجمه های آزاد و برداشتها) ۞۞۞ آوریل Hilde Domin* (1909-2006) (١) گیتی خوش .بوی دیروز را می دهد .عطرها ماندگارند .تو پنجره را میگشائی تمامی بهاران .با آن پا بدرون میگذارند بهاری که فراتر از .برگهای سبز است .بوسه ای همهء بوسه ها را در بر دارد بر فراز شهر همواره این سپهرِ رخشانِ صاف …

April (Hilde Domin) آوریل weiterlesen

Linguistik (Hilde Domin) علم زبان

(ترجمه های آزاد و برداشتها) ۞۞۞ علم زبان Hilde Domin* (1909-2006) .تو باید با درختِ میوه گفتگو کنی زبان تازه ای را ابداع کن زبان شکوفه های گیلاس کلمات شکوفه های سیب کلمات صورتی و سپید که باد آنها را بی صدا .با خود می برد رازت را برای درخت میوه بازگو .زمانی که ناروائی …

Linguistik (Hilde Domin) علم زبان weiterlesen

Nicht müde werden (Hilde Domin) به ستوه نیامدن

(ترجمه های آزاد و برداشتها) به ستوه نیامدن Hilde Domin* (1909-2006) (١) به ستوه نیامدن به ستوه نیامدن بلکه به سوی معجزه آرام آن سان که به سوی پرنده ای .دست را دراز کردن ۞۞۞ (٢) به ستوه نیا به ستوه نیا بلکه دستت را به سوی معجزه گوئی که با پرنده ای روبرو باشی …

Nicht müde werden (Hilde Domin) به ستوه نیامدن weiterlesen

Der Baum blüht trotzdem (Hilde Domin) درخت با وجود این به شکوفه می نشیند

ترجمه های آزاد و برداشتها درخت با وجود این به شکوفه می نشیند Hilde Domin* (1909-2006) درخت با وجود این به شکوفه می نشیند درختان همیشه حتّی به گاه اعدام شکوفه کرده اند شکوفه های گیلاس و پروانه ها را باد به سوی بسترِ محکوم هم می راند آنها به راه خود ادامه می دهند …

Der Baum blüht trotzdem (Hilde Domin) درخت با وجود این به شکوفه می نشیند weiterlesen

Gegengewicht (Hilde Domin) وزنهء مقابل

ترجمه های آزاد و برداشتها وزنهء مقابل Hilde Domin* (1909-2006) چگونه می توانم در آبی ترین لباسِ خود حتّی اگر همهء شاخه های شکوفنده و همهء بلبلها را به یاری بطلبم چگونه می توانم با خنده و یا با اشک توازن را برقرار دارم با کفهء دیگرِ ترازو که گیتی در آن قرار دارد فندقی …

Gegengewicht (Hilde Domin) وزنهء مقابل weiterlesen

Wunsch (Hilde Domin) آرزو

ترجمه های آزاد و برداشتها  آرزو Hilde Domin (1909-2006) (١) دلم می خواهد که از آنچه که می بینم چون از اصابتِ برق دو تکّه شوم دلم نمی خواهد که آنها بگذرند بیرنگ رنگارنگ آنها بر روی شبکیهء چشم من شناورند آنها بسوئی می روند به درون مکان تاریک در انتهای خاطره ۞۞۞ (٢) آرزویم …

Wunsch (Hilde Domin) آرزو weiterlesen

Das Gefieder der Sprache (Hilde Domin) پرهای زبان

ترجمه های آزاد و برداشتها (١) پرهای زبان Hilde Domin (1909-2006) پرهایِ زبان را نوازش کردن کلمات پرنده اند با آنها .بدوری پرواز کردن ۞۞۞ (٢) پر و بال کلام پر و بال کلام را نوازش کن کلمات بسان پرندگانند با آنها بسوی رهائی پرواز کن ۞۞۞ Das Gefieder der Sprache Hilde Domin (1909-2006) Das …

Das Gefieder der Sprache (Hilde Domin) پرهای زبان weiterlesen

Vögel mit Wurzeln (Hilde Domin) پرندهای ریشه دار

ترجمه های آزاد و برداشتها پرندهای ریشه دار  Hilde Domin* (1909-2006) کلمات من پرنده هائی هستند ریشه دار همواره عمیقتر همواره بلندتر .بند نافی روز رنگ آبی خود را میبازد .کلمات به خواب رفته اند ۞۞۞ Vögel mit Wurzeln  Hilde Domin* (1909-2006) Meine Worte sind Vögel mit Wurzeln immer tiefer immer höher Nabelschnur. Der Tag …

Vögel mit Wurzeln (Hilde Domin) پرندهای ریشه دار weiterlesen

Das Wachsen von Träumen (Hilde Domin) بالیدن رؤیاها

ترجمه های آزاد و برداشتها بالیدن رؤیاها  Hilde Domin* (1909-2006) بالیدن رؤیاها بیم می آفریند گوئی که بالهائی وجود ندارند تا از فراز این دیوارها .پرواز صورت گیرد فریاد کن ،در جستجوی دستی،از پی دری .از گوشت،از چوب ۞۞۞ Das Wachsen von Träumen  Hilde Domin* (1909-2006) Das Wachsen von Träumen macht Angst als fehlten die …

Das Wachsen von Träumen (Hilde Domin) بالیدن رؤیاها weiterlesen

Ziehende Landschaft (Hilde Domin) چشم انداز کشان

ترجمهء آزاد و برداشتها چشم انداز کشان Hilde Domin* (1909-2006) (١) آدمی باید بتواند بدور رود :و البتّه چون یک درخت باشد ،انگار که ریشه در زمین بماند .انگار که چشم انداز در سیر باشد و ما استوار ایستاده باشیم آدمی باید نفس را نگه دارد تا باد آرام گیرد ،و هوای غریب در گرد …

Ziehende Landschaft (Hilde Domin) چشم انداز کشان weiterlesen