بزرگداشت زندگان: محمّد رضا شفیعی کدکنی، شمارهء چهارده

بزرگداشت زندگان: محمّد رضا شفیعی کدکنی، شمارهء چهارده

تنظیم: زمستان ١٤٠١

همچون درختِ نیمهء اسفند

افراشتن بلند و سرفراز

با دستِ خود درفشِ یقین را

Ο

در بازوانِ خویش نهفتن

همچون درختِ نیمهء اسفند

نیرویِ بیکرانِ زمین را

۞۞۞

منتخب از دفاتر شعر «هنگامهء شکفتن و گفتن»، «از همیشه تا جاودان» و

«شیپورِ اطلسی ها»، مندرج در کتاب «طفلی به نام شادی»

تهران، نشر سخن، ١٣٩٩

۞۞۞

پاسخ

شهرِ عاشقان

نَهرِ آینده

درختِ رهایی

قَفَس

میوهء مرگ

از بیمِ خشکسال

بی خوابی

قناری

چمدانِ خالی

رویِ تارِ عنکبوت

نَرگِسانِگی

با اژدها در چاه

در همیشگی

شعر

در همیشه ها

مرثیه

رگبارِ عصر

ناگزیرها

اُجاقِ شعر

یک نَبض٥ حیات را فزون تر کردن

زاغ بر آینه

همسایهء دیوار به دیوار

در جامهء بلیغ و بلندِ برهنگی

سحرگاهانِ اسفند

همچون درختِ نیمهء اسفند

درخت

پرنده

شیپورِ اطلسی ها

شکُفتن

گلریزان

سپیدارِ بیدار

صبوحی

گلِ یخ

بُعدِ پنجمِ درخت

خطاب به گل های آفتابگردان

بُعدِ پنجمِ درخت

۞۞۞

 

ادامهء مطلب

شفیعی کدکنی 2023 2