بزرگداشت زندگان: محمّد رضا شفیعی کدکنی، شمارهء سیزده

بزرگداشت زندگان: محمّد رضا شفیعی کدکنی، شمارهء سیزده

تنظیم: زمستان ١٤٠١

اگر عشق نمی بود

عَلَف های بهاری

در آن سردِ سحرگاه

سر از خاک نمی زد

Ο

اگر عشق نمی بود

ز سنگِ سیه آن چشمهء جوشان

گریبان زمین را به جنون چاک نمی زد

Ο

اگر عشق نمی بود

بر آن شاخهء انجیر تک افتاده، چکاوک

چنین پردهء عشّاق، طربناک، نمی زد

Ο

اگر عشق نمی بود

اگر عشق نمی بود

۞۞۞

منتخب از دفاتر شعر «زیر همین آسمان و روی همین خاک» و «در شبِ سردی که سرودی نداشت»، مندرج در کتاب «طفلی به نام شادی»، تهران، نشر سخن، ١٣٩٩

۞۞۞

راهِ اندوه

آغاز و پایان

یاسا

آجیلِ خنده

جایِ خالیِ تو

مرثیه

در آبگیرِ غوکان

تبعید به درون

در چارراهِ برده فروشان

گمشده

آن بنفشه نپژمرده باقی ست

پاییز دیگری ست

در آن کنجِ نشابور

بر نقشهء وطن

ققنوس

نَفَس گرگ

استبدادِ شرقی

آوارگی

زیر همین آسمان و روی همین خاک

پُل

اگر عشق نمی بود

حَبّتُه القلب

۞۞۞

ادامهء مطلب

شفیعی کدکنی 2023 1