پروانه

نازنین! آن گاه که با نگاهِ خود نوشته هایم را زنده می کنی آنها را کرمهای کودکی من بدان که در گذار از لابلای سیب های تحسینِ طبیعت گلابی های شگفت زدگی در دیدار آلوهای تصوّر و تجسّم انگورهای سادگی و شفّافیّت در پندار و هلوهای احسان وتعاون پوست اندازان توشه گرفته اند سپس در …

پروانه weiterlesen

پ.ا.ی.ی.ز

پیامِ پرندگانِ مهاجر حکایتِ کیست انقلابِ صد رنگِ زمین نشانگرِ چیست یادِ یاران وه چه پاک در رگم جاریست یک دَم از زندگی اگر تو را باقیست زان نَفَس هم به مهر باید زیست ۞۞۞ Rotenburg an der Fulda دوّم مهرماه هزار و سیصد و نود و سه ۞۞۞ نسخه برای چاپ پ.ا.ی.ی.ز

همبسته

!نازنینم! نگر گر جهانی برای مبارزه خاموش یا با صدای بلند برخاسته از خویشتن بپرس خوانِ نعمت چگونه گشته آراسته؟ کدامین بخشِ هستی زیرِ اجبارِ عیان یا نهان تاوان پرداخته برایش ناخواسته؟ ۞۞۞ Rotenburg an der Fulda دوّم مهرماه هزار و سیصد و نود و سه ۞۞۞ ۞۞۞ نسخه برای چاپ همبسته

کودکان کار

با سپاس از فریبرز و مرتضی در سَرم سؤال و صدای توست و گزاره ها می کشاندم بالنده برون به مهتری از گردابِ گُریز و یأس و یاوه ها می نشاندم به منظر فراخ و درخوری در فراسوی دودهای انبوه روزمرّه ها چون تو را ست اکنون بیگمان" امکان و توانِ دیدن و درک و …

کودکان کار weiterlesen

شبنم

بال و پر رؤیاهایم را تمامی شب به دستِ مهربانِ بارانِ شهریور سپردم که بوی و بشارت از پائیز دارد تا پاک و پوینده برغمِ شن بادهایِ اخبارِ روز پرواز را پایدار .پاسدار باشند .نازنینان در راهند ۞۞۞ Rotenburg an der Fulda بیست و دوّم شهریور ماه هزار و سیصد و نود و سه ۞۞۞ …

شبنم weiterlesen

پیمان

  هر چه که می زند همی دردِ زمانه بی امان زخمه به هر سیمِ وجود !ای گُلِ نازنین، زهی بر سر قولِ خود بمان آگه از آن چه هست و بود سرو قد و صوت قوی بر سر هر رَهی بخوان :از تهِ قلب این سرود برای خاکِ مادر و زاینده رود به جز …

پیمان weiterlesen

لبخندی

گفتی که کوتاهترین راه برای رسیدن به انسانها و دریافتن ایشان .یک لبخند است لبخند زنان در دیدار با موجودات گیتی را دریافتم .و به خود رسیدم ۞۞۞ Rotenburg an der Fulda شانزدهم شهریور ماه هزار و سیصد و نود و سه ۞۞۞ لبخندی

وانمان

در این کارزارِ گَه خُرد و گَه فخیم که مهیّاست به هر گوشه در آن صد فریبا راهِ لغزش و بازگشت و گُریز نازنینا، وانمان از تلاش و کشف و ستیز پرچم افراز و چراغی شو فروزان، ای مهربان تا توانی شهد می ساز و می پَروَر شمیم ۞۞۞ Rotenburg an der Fulda پنجم شهریور …

وانمان weiterlesen

نیازی و نوائی

برای سیمین گَردیم در این گردون، کمتر نه زِ یک ذرّه گُردیم در این پهنه، قائم به ذاتِ خویش وافی به خِرد و احسان، ناظر به پس و هم پیش جوئیم نجاتِ جمع، در قلّه و در درّه ۞۞۞ Rotenburg an der Fulda دوّم شهریور ماه هزار و سیصد و نود و سه ۞۞۞ نسخه …

نیازی و نوائی weiterlesen

Gaza 2014 غزّه ١٣٩٣

غزّه ١٣٩٣ (١) در میان انبوه تباهی و درد باز آغاز می کنم ترانهء دانائی و مهر سرودِ سازندگی و سرزندگی ۞۞۞ Gaza 2014 Umgeben von Verwüstung und Leid beginne ich wieder mit dem Lied des Wissens und der Liebe mit der Hymne des Schöpfens und der Lebensfreude ۞۞۞ (۲*) باز اگر محو شود نفحهء …

Gaza 2014 غزّه ١٣٩٣ weiterlesen

شوقِ شکفتن

برای مرتضی محیط ناسوتیم و ریشه در اعماقِ خاک شعر ِمن آن آینه در اَزمنه پرورده و پالوده در پیکاری پایدار و سَره گشته به اِبرام شفّاف و پاک بختکِ جور و جهالت اگر بیکران گردهء مرگ است اگر در زمان زهرِ تباهی به تَبع گَر زِ هر سو روان شوق شکفتن به مهر و …

شوقِ شکفتن weiterlesen

انقلابِ آگاهی

برای علیرضا و فریبرز بپاخیز بپاخیز سَحرخیز دَمی با نَفَسِ صبح بیامیز بچش آن میِ الوانِ افق نیز فرو شو فرو شو به طلب در رگِ تاریخ همه جهل، همه وهم، کهن ژاژه، اراجیف به دانش، به کوشش، بِکَن از بُن و از بیخ نگه کُن نگه کُن زِ سرِ مهر از زِبَر و زیر …

انقلابِ آگاهی weiterlesen

درخت

تقدیم به فرشین گه خموده تَنی گه شکسته پای و باز قائم به ذاتِ خویش ریشه در اعماقِ خاک دل پسند و دیده نواز شاخ و برگِ خویش رو به سویِ آسمانِ پاک سرفراز دراز می کنی تو والا آموزگارِ ارجمندِ مَنی !ای نازنین !ای بهترین زُمرّدِ زمین ۞۞۞ Rotenburg an der Fulda سیزدهم اردیبهشت …

درخت weiterlesen

سبز مغز پسته ای

تقدیم به سیما چون سپیده باز به ناز پرده ها ز راز کنار می زند هر ذرّهء سُماریِ سودائی سینه ام .نو نویدِ سرزندگی جار می زند مخملین مطلعِ بهار مهربان منادیِ بدایت و بلوغ و بالندگی هر گوشه بر چهرهء گِل و گَل و گیاه .ماهرانه آرام لب خال می کشد سارِ شاخسارِ روبروی …

سبز مغز پسته ای weiterlesen

کودکانِ کار

آغازِ اسفندِ امسال را ببین در گردشِ همارهء زمان و زمین رنگین نویدآورانِ بهاران چنین شادمان و شتابان و بیقرار بر سرِ قرارِ خود پایدار .دسته دسته صف کشیده اند تا دوردستِ دشتِ پرشکوهِ نور در دامنِ جنگلِ کهنسالِ پرغرور از جوشش شیرهء زندگی در آوند و شاخسار رستاک و جوانه و غنچه و دیگر …

کودکانِ کار weiterlesen

خانهء مادری

برای بم و زیروزبرهای زندگی در سراشیبِ زمان و فغانی که سخت و گران از میانِ آوارِ خفقان و حرمان ،برآمده بود ،سر در جیب با صدائی که پُر از دردِ دوران ،تهی از شوق، پریشان ،خام خامُش می شد به ستوه آمده از سستیِ سوزندهء پالکی و قافله و همراهان سراسیمه و سرگردان من …

خانهء مادری weiterlesen