یادواره ها: هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)، شمارهء دو

یادواره ها: هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)، شمارهء دو

تنظیم: زمستان ١٤٠١

۞۞۞

منتخب از کتاب آینه در آینه (برگزیده شعر) / ه.ا. سایه؛ به انتخاب محمد رضا شفیعی کدکنی

تهران، نشر چشمه، ١٣٩٣

۞۞۞

ای  فردا / رشت، ١٤ شهریور ١٣٣٠

مهرگان نو / رشت، ١٠ مهر ١٣٣٠

دختر خورشید / تهران، دی ١٣٣٠

صلح / تهران، ٢٩ اسفند ١٣٣٠

سترون / تهران، آذر ١٣٣٢

شکست / تهران، دی ١٣٣٢

بهار غم انگیز / دزاشیب، فروردین ١٣٣٣

زمین / دزاشیب، تیر ١٣٣٣

درس وفا / تهران، ٢٧ مهر ١٣٣٣

هفتمین اختر این صبح سیاه / تهران، آبان ١٣٣٣

بوسه / تهران، ١٣٣٤

گریه / تهران، اردیبهشت ١٣٤٤

در کوچه سار شب / تهران، دی ١٣٣٧

من به باغِ گلِ سرخ / ایروان، آبان ١٣٤٤

پرنده می داند / تهران، ١٣٥٠

قصّه / تهران، ٢٢ شهریور ١٣٥٠

گریهء سیب / تهران، فروردین ١٣٥١

دلی در آتش / تهران، آبان ١٣٥٧

کیوان ستاره بود / تهران، ٢٧ خرداد ١٣٥٨

یادگارِ خونِ سرو / تهران، ١٩ آبان ١٣٥٨

هنرِ گامِ زمان / تهران، آذر ١٣٦٢

آهِ آینه / تهران، پاییز ١٣٦٢

ارغوان / تهران، فروردین ١٣٦٣

۞۞۞

متن کامل و قابل چاپ

سایه، ١٤٠١

۞۞۞

نوشتار دیگری از پیر پرنیان اندیش

https://afsaneyebahar.com/category/houshang-ebtehaj-saye/