برخیز تا گشاییم

برخیز تا گشاییم

اشکِ شوقِ یاوری بامداد

بوسه در کامِ دریا نهاد

حلقه حلقه موجِ التهاب

نرم نرمک لغزید بر سطحِ آب

مرغکی به ساحل خوش خبر

سویِ سرایم زد بال و پر

پوینده پیامش چون رسید

سازنده خورشید باز بردمید

۞۞۞

Rotenburg an der Fulda

هشتم مهر ماه هزار و سیصد و نود و شش

۞۞۞

نسخه برای چاپ

30092017