انقلاب ١٩١٧ در پتروگراد (بلشویکها به قدرت می رسند)؛ نویسنده: الکساندر رابینویچ؛ مترجم: دکتر مرتضی محیط

انقلاب ١٩١٧ در پتروگراد (بلشویکها به قدرت می رسند)

نویسنده: الکساندر رابینویچ

مترجم: دکتر مرتضی محیط

֎֎֎

پس از کسب اجازه از دکتر مرتضی محیط  این کتاب  در این تارنما در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد

 Alexander Rabinowitch

 http://www.mmohit.org/