خوشبختی جامع

خوشبختی جامع

   

گفتا که خوشبختی شوی، گر در عمل شرطی شود

از داد و درمان کم سخن، تا منظرت گلشن شود

گفتم که ننگ است این مرا، زندان تنگ است این مرا

دور از وداد و آگهی شیرینترین، زهرم شود

۞۞۞

Rotenburg an der Fulda

دوّم تیرماه هزار و سیصد و نود و شش

۞۞۞

نسخه برای چاپ

24062017