زنبور بی عسل


یار نهان بینتان، چون نبرد دینتان
خرده نگیرد شگرف، بر ره و آئینتان
فاش نگوید و شوخ، راز پلید شیوخ
ماله کشند دیدگان، نور نیابد رسوخ

***
دوازدهم فروردین ماه هزار و سیصد و نود و یک
Rotenburg an der Fulda

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s