به کجا چنین شتابان؟


نه شتاب بود و نه دل
ز کهن دیار غم داشت
لیکن از برای رویش
عجبا که خاک کم داشت
در کنار صد ستاره
در کنار آتش مهر
چه غمی ز تیره شب داشت
اگر آن کویر وحشت
اگر آن امیر دهشت
همه مرگ در نظر داشت
به امید سرخ و سنبل
به دلیل دشت پر گل
همه عقل و همه احساس
رو بسوی روز بهتر
رو بسوی سحر داشت

Göttingen
سوّم آبان ماه هزارو سیصدو هشتاد و نه

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s