در چه فکری


این جابران بیخرد

این آمران یاوه گو
از مهر به انسان تهی
سوی عقب گردانده رو
گاهی به رنگ مردمی
گاهی به صبغ میهنی
گه سبز و گه سرخ و سپید
لیکن ز بن تیره، پلید
یا جابران دیگری
تحت لوای دیگری
حکمت کُنند و سر نهی؟
ریشه کَنند و تن دهی؟

Berlin
نخستین روز آبان ماه هزارو سیصدو هشتاد و نه

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s