عاشقی در تبعید

می خندی و می گرئی
این بینم و آن خوانم
در سینه گلی داری
می بویم و می جویم
وای از ستم جابر
از سینه گلت ترسد
می کاود و می درّد
تا برکند او هر سد
دستت بده ، برخیزیم
این قصّه دراز آمد
اندیشه و مهر، مرهم
این غصّه بسرآید

Berlin
نخستین روز آبان ماه هزارو سیصدو هشتاد و نه

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s