بزم رنگ ها

بزم رنگ ها

 

باز رقصِ برگ ریزان و بزمِ پاییز است

گشته ام از شرابِ نور و رنگ سرمست

باد پیچیده نرم موج موج در برکهء برگ

برگ مدهوشِ رموزِ مقصدِ خویش است

فصل های حیات گشتند به نوبت خویش

سرخوشم که عهد دیرینه نشکست

نقطه نقطه نقش گرفت دفترِ شعرم

کلکِ کار و مهر و دانش بهین در دست

۞۞۞

Berlin

 بیست و ششم مهر ماه هزار و سیصد و نود و شش

۞۞۞

نسخه برای چاپ

18102017