گذار

گذار

در نگاه گرم و دلگشای تو

پشت لبخند مهربان و گره گشای تو

اندوه و ماتمی مرا نشسته روبرو

با من سخن بگو

توصیف و تبیین درد

گامِ نخستینِ گذار می شود

۞۞۞

Rotenburg an der Fulda

 بیست و چهارم شهریور ماه هزار و سیصد و نود و شش

۞۞۞

نسخه برای چاپ

گذار