کاج کهن

کاج کهن    

به زیر چتر امن و سبز کهن کاج سرفراز

دو فاخته چَمان نوک به نوک فرو شده به رمز و راز

نگه کنم به سن کاج، محک زنم به عمر خویش

سبک شوم ز حرص و آز، کنم ز هرزه احتراز

۞۞۞

Elba  بیست و هفتم خرداد ماه هزار و سیصد و نود و شش

۞۞۞

نسخه برای چاپ

220617b