آبی

آبی

   

نسیمی از لبِ دریا بَرایه

خُنُک نای و سبک پا، بی گلایه

ببویم تک تک دل واژه هاشو

دلم پروانه شِه سوی تو آیه

۞۞۞

Elba  بیست و ششم خرداد ماه هزار و سیصد و نود و شش

۞۞۞

نسخه برای چاپ

2220617