دریای مدیترانه ١٣٩٥

آفتاب و ابر و نسیم و موج و آب و صد آبی

فیروزه ای، نفتی، یشمی، زمرّدین، سیمابی

گورستانِ آوارگان گشته این دریا، لکن

بُعدِ نسیان گران است و نیست پیدا هیچ خونابی

۞۞۞

Portocristo (Mallorca)     هفتم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و نود و پنج

نسخه برای چاپ

مدیترانه