جان شیفته


تقدیم به یاوران
SAG SERVUS UND SALAM

گفتم غم چه داری، گفتا جهان و انسان
گفتم چگونه کاهَم، گفتا نگاه و احسان
گفتم کین شور و این تمنّا، در دل چگونه برپاست
گفتا مرداب سخت هائل، در سینه عشقِ دریاست
گفتم به سایه روشن عصر ره را چه سان بجویند
گفتا آتش به جان که باشد تردید و شک بشویند
گفتم کویر و کوه است، سرما و تَفت فراوان
گفتا روان بُرنا صحرا کند شکوفان
گفتم که خیلِ خصم است، شمشیر دستِ مَست است
گفتا به دانش و مِهر، این صولتی شکستست

۞۞۞


بندیکت فورمن (١) یکی از شیفتگان روشندلی، فرهنگ و مهر ایرانیان است. نمایشگاه سمعی و بصری او، برآمده از عکسها و فیلمهائی که وی در طول اقامت خود در آن کهن دیار تهیّه نموده، قرار است روز پانزدهم ژوئیهء سال ٢٠١٢ در یکی از کلیساهای شهر مونیخ برپا گردد و به مدّت چهار هفته ادامه داشته باشد. از این گام گرانبار در جهت آشنائی، تفاهم و دوستی انسانها در دورانی که منادیان جنگ و نفرت غوغا می کند پشتیبانی مادّی و معنوی بنمائیم

(١)
Benedikt Fuhrmann
Ein Blick Iran. Ein Land, da leben Menschen.
http://www.facebook.com/EinblickIran
bf@einblickiran.de
http://www.einblickiran.de
۞۞۞

دوازدهم اردیبهشت هزار و سیصد و نود و یک
Rotenburg an der Fulda

 

 

 

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s