رسم کهن


مطلوب حریفان همانا کز خِرَد تو بی بَر باشی
سخت سنگ صفت، گنگ و کور و کر باشی
از حال خویش و غریب نه هیچ آگه بشوی
در درک دارا و ندار هَماره عاجز باشی
گر گام نِهی کودن چون حمارِ عصّار روی
در دایره چرخان جورشان را فرمانبر باشی
گر گوش کنی یاوه به رأی آنها شنوی
وَر دیده گشائی خیره به حکم ایشان باشی
چون لب بگشائی ژاژه زِ خطشان برخوانی
دست و پا چو زنی عروسکی به چنگِ ایشان باشی

***
دهم فروردین ماه هزار و سیصد و نود و یک
Rotenburg an der Fulda

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s