ژاله

Norman Finkelstein و Ilan Pappe با سپاس از

گاه تیرگی میرود به جنگ تیرگی
تا نهد ستون برای زندان مستحکمتری
در پی اسارت نور و آب زاینده و سپیدهء سحر
گه منادیان دروغین روشنائی و خرد
در لوای دفاع از حقوق بشر
بسته بر صید شبنم و ستاره ها کمر
گه پیام آوران دین عجین به نیرنگ و ریاء
رو بسوی موعود شهری بسبک عصر حجر
لاف ازجوانمردی و راستی و مهرِ وطن زنند
آبی که خالی از پاکی ژاله هاست
واژه ای که عاری از صداقت و صفاست
صلح کاذبی که بر پایهء جور و جهالت و جفاست
مرهم که نه، خود زخم تازه ایست بر پیکر بشر
سر برون بیاورد در سترون شوره زارِ کین
گنداب دل زنندهءِ روان کُشی است که از دریا جداست

۞۞۞

چهاردهم آذرماه هزارو سیصدو هشتاد و نه
Göttingen

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s