در کنار تو

برای تمامی دانه کاران خرد و مهر و روشنائی

گاه دیده ها و شنیده ها
حکمِ پتکِ وحشتند
رو که سویِ سپهر و سپیده می کنم
بر سرم آوار می شوند


دیدگان دودل ز دردها و دودها
دل دریده از دوروئی و کژی و نیرنگها
گوشها به آماس آمده از قارقارِ قاریانِ ژاژها
واژه ها زیر و زبر شده ز باژگون تعبیر و تفسیرها
شهر خسته، خموده از زوزهء شغالان و کفتارها
در اسارتِ سحرِ سترونِ فریب خوردگانِ پر صدا
باز در کنار تو به شوقِ بهاری دیگر و رنگین کمان و شکوفه ها
در بلوری به پاکی ژاله ها، آمیزه ای از مهر و مدارا و صفا
شادمانه شبنم انبار می کنم برای رشد دانه ها

هفتم آذرماه هزارو سیصدو هشتاد و نه
Göttingen
۞۞۞

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s