باران در تهران


میبارد و میشوید

تیرگیها از چهرهء شهرم باران
ما نیز بکوشیم وبشوئیم یاران
ژاژه،پندار پلید از دل و جان
مهرگان آمده است
مهر پیشه و اندیشه کنیم

Göttingen
هفتم مهرماه هزارو سیصدو هشتاد و نه

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s