ترجمه های آزاد و برداشتها: بهاران را باور کن، شمارهء دو


Albert Einstein

چه دوران تیره وتاری
که در آن شکافتن هستهء اتم
آسانتر از زدودن پیشداوری هاست

۞۞۞

Bertolt Brecht

حقیقت آن اندازه به کرسی مینشیند
که ما آنرا جاری کنیم
پیروزی خرد
تنها در کامیابی خردمندان معنی پیدا میکند

۞۞۞

Kurt Tucholsky

هیچ چیز سختتر از آن نیست و
هیچ چیز بیشتراز آن شخصیّت نمی طلبد
که با دوران خود آشکارا در تقابل باشی
و بلند بگوئی که: نه

۞۞۞

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s