خاکی

خاکی

 

برای گلِ نار      

نگه بکن به این زمین

بین چگونه پاکباز

برای سبزه و گل و گیاه

به ارمغان می آورد

هرآنچه در وجود اوست

زمین صفت بمان عزیز

حیات پرور و شریف

تمامی فصول خویش

۞۞۞

 

Rotenburg an der Fulda

 دوازدهم شهریور ماه هزار و سیصد و نود و شش

۞۞۞

نسخه برای چاپ

02092017