بوسهء روز نو

بوسهء روز نو

   

خندهء خورشید خرامیده باز در افلاک

جنگل از گردهء خواب، خوش خوشک شده پاک

سرخوش از ناب شعرِ ابرِ حاملِ باران

می شوم شاد گلِ پیچک و ریشهء تاک

۞۞۞

 

Rotenburg an der Fulda

یازدهم تیرماه هزار و سیصد و نود و شش

۞۞۞

نسخه برای چاپ

07072017