باز بهار آمده

باز بهار آمده

برای سیما و گلِ نار

از کنار غنچه ها و شکوفه ها

از کنار برگ ها و رنگ ها

از کنار مرغکانِ رسیده از سرزمین های دور

از کنار مغنیانِ رها در دشتِ نور

از کنار بحر زرّین و سبز کشتزار

از کنار آشنایان و غریبه های در گذار

از کنار سلام های صنوبر و چنار

از کنار نشانه های روشنِ بیشمار

سرد و سردرگریبان و شتابان گذر مکن

خیره فرصتِ مهرورزی به زندگی و زندگان را هدر مکن

۞۞۞

Bad Zwesten

پنجم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و نود و شش

۞۞۞

نسخه برای چاپ

25042017