جنبش جاودانه

جنبش جاودانه

    

گلهای آبی و بنفشِ کنارِ پیاده رو

لابلای آجر و سنگ و بتون

زیبنده پیام آورانِ هستی اند

بوسه های جنبش جاودانه را

جا به جا در بوستان دلم

پروانه وار پرواز می دهند

پیغامشان را در لوح سخن

 پایدار و خرسند و سرفراز

به دست امواج می دهم

۞۞۞

Berlin

چهارم فروردین ماه هزار و سیصد و نود و شش

۞۞۞

نسخه برای چاپ

04011396