دکتر مرتضی محیط: در دفاع از دیدگاه مارکس

 

کتاب  » در دفاع از دیدگاه مارکس« دربرگیرندهء مقالاتی است که دکتر مرتضی محیط*  در آخرین دههء قرن بیسنم میلادی در پاسخ به برخی کجروی ها  در طیف چپ نیروهای سیاسی ایرانی به رشتهء تحریر درآورده است

پس از کسب اجازه از ایشان این کتاب در این تارنما در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد

چاپ اوّل: ١٣٧٨

در دفاع از دیدگاه مارکس

* http://www.mmohit.org/