عشقی چنین

 

برای گُلِ نار

پرواز کن آزاد

آزاده کنارم بنشین

تفسیر مرا  زِ عشق

خود در این سیر ببین

گر بازآیی آویزی

در قلبم خوش صد آذین

وَر دور روی رویانم

با یادت گُل هر سوی زمین

پرواز کن هماره آسوده

دل سپرده بدان نیک آیین

کان آگاهی و داد خواهد و

وفا در مهرورزی به زمین

۞۞۞

Rotenburg an der Fulda

چهارم تیر ماه هزار و سیصد و نود و پنج

۞۞۞

نسخه برای چاپ

عشقی چنین