” آفتاب آمد دلیل آفتاب ”


می تراود گل ناز و نپرسد که چرا

بردمد خورشید بی رنگ و ریا

باکشان هیچ و نه دغدغه ای

حال بینند کسان شوکت ما

۞۞۞

نهم اردبهشت ماه هزارو سیصدو هشتاد و نه

۞۞۞

:نسخه برای چاپ

 آفتاب آمد دلیل آفتاب

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s