و عشق ورزیدیم

برای بتینا


نگاه کردیم به چشم مهر
در ملکی که کینه کهنه زخمی کشنده می نمود
و عشق ورزیدیم
شنیدیم به گوش مدارا و متانت
آنجا که گفته ها بر پایهء پیشداوری و کژفهمی برقرار بود
و عشق ورزیدیم
نظر دادیم از سر مروّت و تأمّل
در دیاری که قضاوت از گرد اوهام و تکبّر برمی خاست
و عشق ورزیدیم
کمر راست نمودیم در برابر ظلم و جهل
در عصری که قافله در راه قاریان قدرت قدم بر میداشت
و عشق ورزیدیم
تن تباه نکردیم به دریوزگی و دغلکاری
آنگاه که تزویر و تملّق هر دری را میگشود
و عشق ورزیدیم
برنیاشفتیم و روی برنگرداندیم از سر شتاب و شک
لحظه ای که روان ز دست نیش دوست ریش بود
و عشق ورزیدیم
ارج نهادیم ترنّم غوک را در زلال زایندهء رود
در طبیعتی که از کوته اندیشی کاسبکارانه فاسد و آلوده می گشت
و عشق ورزیدیم
گرامی داشتیم گوهر زندگی را در بطن تپندهء خاک
در دنیائی که فرومایگان فاضل نمایانه فخر می فروختند
و عشق ورزیدیم

۞۞۞

شانزدهم فروردین ماه هزارو سیصد و نود
Göttingen

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s