سپیده

کبریتی از پریدن شبتاب وام کن
وز شعله اش چراغ برافروز
تا پیش پای خویش بینی
زان پیشتر که در لجن شب
چون لاشه ای به صدر نشینی

شفیعی کدکنی

۞۞۞


روشنائی و خرد در جوار مهر
سربلندی و سپیدی و سیر اندیشه در سپهر
شادی و سرود و شعر و زلال آب
این بهینه کارمایه برای رستن از دروغ و درد و سراب
پندار نیک و گفتار نیک و کردار نیک
تا شوی در رهائی آدمی ز بندگی و تیرگی شریک
استواری گام و لگام خشم و خنده بر لبان
صد سرود شادمانه عاشقانه بر زبان روان
اندیشه پاک از مرده پرستی و پستی و مراد و مرید
دل رها زعالم باقی و زاری وخرافه و ستایش شهید
دوری از جور و جبر و جهالت و جفا
تا که رسم بهتری در همین جهان شود روا

۞۞۞

دهم آذرماه هزارو سیصدو هشتاد و نه
Göttingen

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s