Für Einen (Mascha Kaléko) برای یک نفر

(ترجمه های آزاد و برداشتها) ۞۞۞ برای یک نفر Mascha Kaléko* (1907-1975) .دیگران دریای پهناورند .تو امّا بندری ،پس باور کن مرا: می توانی آسوده بخوابی .من همواره به اینجا خواهم راند ،زیرا تمام طوفان هائی که با من اصابت کردند .بادبان های مرا تهی گذاشتند ،دیگران دریای رنگارنگند .تو امّا بندری .تو فانوس دریائی …

Für Einen (Mascha Kaléko) برای یک نفر weiterlesen

Sonne (Mascha Kaléko) خورشید

(ترجمه های آزاد و برداشتها) خورشید Mascha Kaléko* (1907-1975) ،من دیدگان را گشودم و روشنائی را دیدم - .دردم چون واژه ای که با احساس نجوا شود ساکت شد ،دریائی از نور سیل آسا به اتاقک وارد شد . آن چون موجی مرا بُرد .و نور بر همه جا روان گشت – .نگرانی های بیخوابی …

Sonne (Mascha Kaléko) خورشید weiterlesen

Inventar (Mascha Kaléko) فهرست موجودی

(ترجمه های آزاد و برداشتها) فهرست موجودی Mascha Kaléko* (1907-1975) ١ سرا بدون سقف کودک بدون بستر میز بدون نان .ستاره بدون نور ٢ رود بدون پلِ کوچک کوه بدون طناب پای بدون کفش .گریز بدون مقصد ٣ سقف بدون سرا شهر بدون دوست دهان بدون واژه .جنگل بدون بو ٤ نان بدون میز بستر …

Inventar (Mascha Kaléko) فهرست موجودی weiterlesen