سفر در مِه

سفر در مِه

برای گُلِ نار      

نازنین! باز من در راهم

مِه انبوه، پُر افسون

 فرود آمده سرتاسر دشت

جنگل و رود و افق ناپیدا

و به هم پیچشِ مِه و خورشید

در دلِ خاموشی پرغوغا

نازنین! در گذرِ عمر

لحظه ای شور و شتاب

وهله ای درد و درنگ

 باک از مِهِ ستّار مدار

با همه وهم و شک و پندار

پای گر پیش نهی با استمرار

با آفتابت باشد خوش آهنگ صد دیدار

۞۞۞

Rotenburg an der Fulda

هشتم بهمن ماه هزار و سیصد و نود و شش

۞۞۞

نسخه برای چاپ

28012018