با دم موشی در دیدار

با دم موشی در دیدار

  

هزاران گل ظریف زیور شاخسار و داستان تو

یک شاخهء تو آرمیده درخشان در دستان من

زنبوری مشتاق و کوشا خرامیده در دامان تو

عطر کندوی کار پیچیده در آسمان آرمان من

۞۞۞

Bad Zwesten

دهم مردادماه هزار و سیصد و نود و شش

۞۞۞

نسخه برای چاپ

05082017