بزرگداشت زندگان: محمّد رضا شفیعی کدکنی؛ شمارهء دوازده

بر کدامین سو؟ ۞۞۞ بازگشته ۞۞۞ عاشقان چنین ترانه خوانده اند ۞۞۞ از عشق سخن بگو ۞۞۞ رود ۞۞۞ آیا نیاز هست؟ ۞۞۞ خار از آتش چو گذر کرد ۞۞۞ تاریخ نانوشته ۞۞۞ آوازِ زندگی ۞۞۞ مارگیر ۞۞۞ بهشت ۞۞۞ چون جوی بهشت ۞۞۞ طوفانِ نوحِ دیگر ۞۞۞ ما در زمان به کوچ و عبوریم …

بزرگداشت زندگان: محمّد رضا شفیعی کدکنی؛ شمارهء دوازده weiterlesen

بزرگداشت زندگان: محمّد رضا شفیعی کدکنی؛ شمارهء یازده

از گفتن و شکفتن ۞۞۞ در جستجوی صبح چراغی برکُن ۞۞۞ خروس این سحرگه ۞۞۞ آن آذرخش شب ۞۞۞ اُنس و هیبت ۞۞۞ پنجه در پنجهء مرگ ۞۞۞ ققنوس ۞۞۞ در همیشه ها ۞۞۞ افسانه و حقیقت اینجا شناورند ۞۞۞ در قفس اژدها ۞۞۞ از هیچناک شایعه ۞۞۞ آغازی ز پایان ها رها ۞۞۞ کار …

بزرگداشت زندگان: محمّد رضا شفیعی کدکنی؛ شمارهء یازده weiterlesen

بزرگداشت زندگان: محمّد رضا شفیعی کدکنی؛ شمارهء ده

آواز پرنده کی شود زندانی ۞۞۞ زیر همین آسمان و روی همین خاک ۞۞۞ گهواره اش بر آب ۞۞۞ سنگینیِ زمین ۞۞۞ چو خورشید بر لبِ آفاق ۞۞۞ به آغاز جهان و به جوانسالی هستی ۞۞۞ ... تا تو نیایی ز راه ۞۞۞ اعماق ۞۞۞ مزمور زندگی ۞۞۞ پناهجویی ۞۞۞ در آیینهء پگاه ۞۞۞ زینت …

بزرگداشت زندگان: محمّد رضا شفیعی کدکنی؛ شمارهء ده weiterlesen

بزرگداشت زندگان: محمّد رضا شفیعی کدکنی؛شمارهء نه

بزرگداشت زندگان: محمّد رضا شفیعی کدکنی شمارهء نه Kadkani 9 ۞۞۞ صبوحی ۞۞۞ یک نبض حیات ۞۞۞ در آینه ۞۞۞ زلزله و عشق ۞۞۞ از شکافِ خارا ۞۞۞ آمیزهء چار عنصر ۞۞۞ زمزمه ۞۞۞ در حضورِ تو ۞۞۞ در شب سردی که سرودی نداشت ۞۞۞ یک دقیقه سکوت ۞۞۞ طرازِ آرزو ۞۞۞ آینهء دو روح …

بزرگداشت زندگان: محمّد رضا شفیعی کدکنی؛شمارهء نه weiterlesen

بزرگداشت زندگان: محمد رضا شفیعی کدکنی، شمارهء هشت

  سفال های شکسته ۞۞۞ ارض موعود ۞۞۞ در روزگار پیری ایمان ۞۞۞ کبوتر طوقی ۞۞۞ همین و بس ۞۞۞ از برگ های اندوه ۞۞۞ چون جمله ای میان هلالین ۞۞۞ شطحِ عاشقانه ۞۞۞ درختِ رهائی ۞۞۞ خلق جدید ۞۞۞ با متنّبی ۞۞۞ شاعر ۞۞۞ شاعر بودن ۞۞۞ نقطه چین ها ۞۞۞ سفال های شکسته …

بزرگداشت زندگان: محمد رضا شفیعی کدکنی، شمارهء هشت weiterlesen

بزرگداشت زندگان: محمد رضا شفیعی کدکنی، شمارهء هفت

در جامهء بلیغ و بلندِ برهنگی ۞۞۞ استبداد شرقی ۞۞۞ ناگزیر ۞۞۞ بی پرده ۞۞۞ خواب پریشان باغ ۞۞۞ انحنای زمان ۞۞۞ از گدازه های روح ۞۞۞ در خواب های هرزه ۞۞۞ درخت و آب و آسمان ۞۞۞ بدرود با سکوت ۞۞۞ سال های آتش و سرود ۞۞۞ آسمان زنبق ۞۞۞ از برگ های حیرت …

بزرگداشت زندگان: محمد رضا شفیعی کدکنی، شمارهء هفت weiterlesen

بزرگداشت زندگان: محمد رضا شفیعی کدکنی، شمارهء شش

ندای هنگام ۞۞۞ پارادوکس ۞۞۞ آوارگی ۞۞۞ وصل ۞۞۞ دور و تسلسل ۞۞۞ حکایت ۞۞۞ از یک سخنِ تو ۞۞۞ شور امیرُف ۞۞۞ عقربه هایِ ترس ۞۞۞ لحظهء بدرود ۞۞۞ از برگهایِ شادی ۞۞۞ پاسخ ۞۞۞ مرثیهء عشقی ۞۞۞ سنجاب ها ۞۞۞ انتظار ۞۞۞ شهرزاد ۞۞۞ آن سان که با شکوفه ها ۞۞۞ در لحظهء …

بزرگداشت زندگان: محمد رضا شفیعی کدکنی، شمارهء شش weiterlesen

بزرگداشت زندگان: هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)، شمارهء هشت

سروده های زندان هفتم اردیبهشت ١٣٦٢ – چهارم اردیبهشت ١٣٦٣ منبع: پیر پرنیان اندیش / میلاد عظیمی و عاطفه طیّه در صحبت سایه. انتشارات سخن. تهران، ١٣٩١ زندانی شدن سایه در سال ١٣٦٢ از مهمترین وقایع زندگی او بوده که تأثیری قاطع بر مسیر زندگی او و خانواده اش داشته است. شعرهایی که او در …

بزرگداشت زندگان: هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)، شمارهء هشت weiterlesen

بزرگداشت زندگان: هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)، شمارهء هفت

آزادی تهران، اسفند ١٣٥٧ ۞۞۞ بیرون شد از گُمار تهران، آذر ١٣٥٨ ۞۞۞ زندگی تهران، اسفند ١٣٧٠ ۞۞۞ ارغوان تهران، فروردین ١٣٦٢ ۞۞۞ تاسیان تهران، آبان ١٣٥٧ ۞۞۞ آوازِ غم تهران، ١٣٨٠ ۞۞۞ سیاه و سپید ۞۞۞ دلا دیدی که خورشید از شبِ سرد چو آتش سر ز خاکستر برآورد ۞۞۞ داس و گل ۞۞۞ …

بزرگداشت زندگان: هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)، شمارهء هفت weiterlesen

بزرگداشت زندگان: هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)، شمارهء شش

زمین دزاشیب، تیر ١٣٣٣ ۞۞۞ بوسه تهران، ١٣٣٤ ۞۞۞ صبحِ دروغین تهران، ١٣٤٢ ۞۞۞ تشویش تهران، شهریور ١٣٤٢ ۞۞۞ من به باغِ گلِ سرخ ایروان، آبان ١٣٤٤ ۞۞۞ سقوط تهران، ١٣٥٠ ۞۞۞ شادباش تهران، اردیبهشت ١٣٥٧ ۞۞۞ مرثیه ۱۳۶۸ ،تهران ۞۞۞ زمین دزاشیب، تیر ١٣٣٣ زین پیش شاعرانِ ثنا خوان که چشمشان در سعد و …

بزرگداشت زندگان: هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)، شمارهء شش weiterlesen