نامه های در راه مانده

عزیز، سلام پاسخ به پرسش من وقت و حوصله میطلبد. در رابطه با رشد فکری خودم باید برایت بنویسم که ضربهء اساسی را از تربیت مذهبی خوردم. برایت توضیح خواهم داد تا منظورم را بهتر بفهمی سالهای آغازین دبیرستان یک معلّم ادبیّات پارسی داشتیم که ضمناً تعلیمات دینی هم تدریس میکرد. جمعی از بچّه های …

نامه های در راه مانده weiterlesen

نامه های در راه مانده، شمارهء چهار

میدانی عزیز، یکی از مشکلات ما این است که حافظه هایمان وصف غربال را دارند. به همین دلیل از سخنان گهربار امام راحل برایت چند خطی می نویسم تا این درفشانیها به دست فراموشی سپرده نشوند. این جملات را به دقّت بخوان که به سال ١٣٦٢  برمیگردند و سالروز تولّد پیامبر اسلام …“ پیغمبر برای …

نامه های در راه مانده، شمارهء چهار weiterlesen

نامه های در راه مانده، شمارهء سه

مطلع شدم که شفیعی کدکنی عزیز در دیار غربت رحل اقامت انداخته است. حالا چه کسی باید بخواند که هر پیامی که نجیب» ،هر نجیبی که پیام هر کلامی که بلند ،هر بلندی که کلام همه رفتند و نماند .اندرین خانه کسی آنچه پیوند زمان است و مکان نیست جز میلهء سرد قفسی ،و برآن …

نامه های در راه مانده، شمارهء سه weiterlesen

نامه های در راه مانده، شمارهء دو

  با یکی از دوستان آلمانی گرم صحبت بودم. از آخرین بازماندگان هولوکاوست به شمار میاید. بیشتر از لطمه ای که شخصاً دیده، دلش از جای دیگری خون بود و می گفت » میدانی که هیتلر جنایتکار بزرگی بود و نه فقط کشور آلمان بلکه بسیاری از دیگر ممالک را به ویرانی کشاند. ولی آیا …

نامه های در راه مانده، شمارهء دو weiterlesen

نامه های در راه مانده، شمارهء یک

توضیح: نوشته آمیخته ای از واقعیتات و تصّوراتست، چرا که در آنزمان قرار بود به صورت نامه بدست دوستی در ایران برسد، که هرگز نرسید. به هنگام بازنویسی نوشتهء نخستین تغییری صورت نگرفته است. نامه منجمله اشارتی به قتلهای زنجیره ای و انسانهای شریف و خردمندی که در آن میانه جان دادند دارد ۞۞۞ هر …

نامه های در راه مانده، شمارهء یک weiterlesen