انقلاب ١٩١٧ در پتروگراد (بلشویکها به قدرت می رسند)؛ نویسنده: الکساندر رابینویچ؛ مترجم: دکتر مرتضی محیط

انقلاب ١٩١٧ در پتروگراد (بلشویکها به قدرت می رسند) نویسنده: الکساندر رابینویچ مترجم: دکتر مرتضی محیط ֎֎֎ پس از کسب اجازه از دکتر مرتضی محیط  این کتاب  در این تارنما در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد  Alexander Rabinowitch  http://www.mmohit.org/

دکتر مرتضی محیط : چه خواهد شد؟ »بحران آرام« جهانی و آیندهء ان

دکتر مرتضی محیط چه خواهد شد؟ »بحران آرام« جهانی و آیندهء ان چاپ اوّل: دی ماه ١٣٧٣ ֎֎֎ پس از کسب اجازه از دکتر مرتضی محیط  این کتاب  در این تارنما در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد چه خواهد شد؟  http://www.mmohit.org/

یا سوسیالیسم یا بربریّت؛ نوشتهء ایستوان مزاروش؛ ترجمهء دکتر مرتضی محیط

  یا سوسیالیسم یا بربریّت از قرن آمریکا تا دوراهی سرنوشت ساز نوشتهء ایستوان مزاروش ترجمهء دکتر مرتضی محیط چاپ اوّل: ١٣٨٢ ֎֎֎ پس از کسب اجازه از دکتر مرتضی محیط  این کتاب  در این تارنما در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد یا سوسیالیسم یا بربریّت

دکتر مرتضی محیط: کارل مارکس، زندگی و دیدگاه های او

پس از کسب اجازه از دکتر مرتضی محیط  کتاب ایشان  »کارل مارکس، زندگی و دیدگاه های او« در این تارنما در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد ֎֎֎ بخش نخستین؛ از ١٨١٨ تا مانیفست چاپ اوّل: ١٣٨٢ ک م 11 ک م 12 ک م13 ک م14 ک م15 ک م16 ک م17 ک م18 …

دکتر مرتضی محیط: کارل مارکس، زندگی و دیدگاه های او weiterlesen

دکتر مرتضی محیط: در دفاع از دیدگاه مارکس

  کتاب  » در دفاع از دیدگاه مارکس« دربرگیرندهء مقالاتی است که دکتر مرتضی محیط*  در آخرین دههء قرن بیسنم میلادی در پاسخ به برخی کجروی ها  در طیف چپ نیروهای سیاسی ایرانی به رشتهء تحریر درآورده است پس از کسب اجازه از ایشان این کتاب در این تارنما در اختیار علاقه مندان قرار می …

دکتر مرتضی محیط: در دفاع از دیدگاه مارکس weiterlesen