نیمهء دیگر، شمارهء نخستین

من انسانم *** شعری از غادة السمّان - شاعرهء سوری *** اگر به خانه‌ من آمدی برایم مداد بیاور ،مداد سیاه می‌خواهم روی چهره‌ام خط بکشم تا به جرم زیبایی در قفس نیفتم یک ضربدر هم روی قلبم تا به هوس هم نیفتم یک مداد پاک کن بده برای محو لب‌ها نمی‌خواهم کسی به هوای …

نیمهء دیگر، شمارهء نخستین weiterlesen