بزرگداشت زندگان: محمّد رضا شفیعی کدکنی، شمارهء چهارده

بزرگداشت زندگان: محمّد رضا شفیعی کدکنی، شمارهء چهارده تنظیم: زمستان ١٤٠١ همچون درختِ نیمهء اسفند افراشتن بلند و سرفراز با دستِ خود درفشِ یقین را Ο در بازوانِ خویش نهفتن همچون درختِ نیمهء اسفند نیرویِ بیکرانِ زمین را ۞۞۞ منتخب از دفاتر شعر «هنگامهء شکفتن و گفتن»، «از همیشه تا جاودان» و «شیپورِ اطلسی ها»، …

بزرگداشت زندگان: محمّد رضا شفیعی کدکنی، شمارهء چهارده weiterlesen

بزرگداشت زندگان: محمّد رضا شفیعی کدکنی، شمارهء سیزده

بزرگداشت زندگان: محمّد رضا شفیعی کدکنی، شمارهء سیزده تنظیم: زمستان ١٤٠١ اگر عشق نمی بود عَلَف های بهاری در آن سردِ سحرگاه سر از خاک نمی زد Ο اگر عشق نمی بود ز سنگِ سیه آن چشمهء جوشان گریبان زمین را به جنون چاک نمی زد Ο اگر عشق نمی بود بر آن شاخهء انجیر …

بزرگداشت زندگان: محمّد رضا شفیعی کدکنی، شمارهء سیزده weiterlesen

بزرگداشت زندگان: محمّد رضا شفیعی کدکنی؛ شمارهء دوازده

بر کدامین سو؟ ۞۞۞ بازگشته ۞۞۞ عاشقان چنین ترانه خوانده اند ۞۞۞ از عشق سخن بگو ۞۞۞ رود ۞۞۞ آیا نیاز هست؟ ۞۞۞ خار از آتش چو گذر کرد ۞۞۞ تاریخ نانوشته ۞۞۞ آوازِ زندگی ۞۞۞ مارگیر ۞۞۞ بهشت ۞۞۞ چون جوی بهشت ۞۞۞ طوفانِ نوحِ دیگر ۞۞۞ ما در زمان به کوچ و عبوریم …

بزرگداشت زندگان: محمّد رضا شفیعی کدکنی؛ شمارهء دوازده weiterlesen

بزرگداشت زندگان: محمّد رضا شفیعی کدکنی؛ شمارهء یازده

از گفتن و شکفتن ۞۞۞ در جستجوی صبح چراغی برکُن ۞۞۞ خروس این سحرگه ۞۞۞ آن آذرخش شب ۞۞۞ اُنس و هیبت ۞۞۞ پنجه در پنجهء مرگ ۞۞۞ ققنوس ۞۞۞ در همیشه ها ۞۞۞ افسانه و حقیقت اینجا شناورند ۞۞۞ در قفس اژدها ۞۞۞ از هیچناک شایعه ۞۞۞ آغازی ز پایان ها رها ۞۞۞ کار …

بزرگداشت زندگان: محمّد رضا شفیعی کدکنی؛ شمارهء یازده weiterlesen

بزرگداشت زندگان: محمّد رضا شفیعی کدکنی؛ شمارهء ده

آواز پرنده کی شود زندانی ۞۞۞ زیر همین آسمان و روی همین خاک ۞۞۞ گهواره اش بر آب ۞۞۞ سنگینیِ زمین ۞۞۞ چو خورشید بر لبِ آفاق ۞۞۞ به آغاز جهان و به جوانسالی هستی ۞۞۞ ... تا تو نیایی ز راه ۞۞۞ اعماق ۞۞۞ مزمور زندگی ۞۞۞ پناهجویی ۞۞۞ در آیینهء پگاه ۞۞۞ زینت …

بزرگداشت زندگان: محمّد رضا شفیعی کدکنی؛ شمارهء ده weiterlesen

بزرگداشت زندگان: محمّد رضا شفیعی کدکنی؛شمارهء نه

بزرگداشت زندگان: محمّد رضا شفیعی کدکنی شمارهء نه Kadkani 9 ۞۞۞ صبوحی ۞۞۞ یک نبض حیات ۞۞۞ در آینه ۞۞۞ زلزله و عشق ۞۞۞ از شکافِ خارا ۞۞۞ آمیزهء چار عنصر ۞۞۞ زمزمه ۞۞۞ در حضورِ تو ۞۞۞ در شب سردی که سرودی نداشت ۞۞۞ یک دقیقه سکوت ۞۞۞ طرازِ آرزو ۞۞۞ آینهء دو روح …

بزرگداشت زندگان: محمّد رضا شفیعی کدکنی؛شمارهء نه weiterlesen

بزرگداشت زندگان: محمد رضا شفیعی کدکنی، شمارهء هشت

  سفال های شکسته ۞۞۞ ارض موعود ۞۞۞ در روزگار پیری ایمان ۞۞۞ کبوتر طوقی ۞۞۞ همین و بس ۞۞۞ از برگ های اندوه ۞۞۞ چون جمله ای میان هلالین ۞۞۞ شطحِ عاشقانه ۞۞۞ درختِ رهائی ۞۞۞ خلق جدید ۞۞۞ با متنّبی ۞۞۞ شاعر ۞۞۞ شاعر بودن ۞۞۞ نقطه چین ها ۞۞۞ سفال های شکسته …

بزرگداشت زندگان: محمد رضا شفیعی کدکنی، شمارهء هشت weiterlesen

بزرگداشت زندگان: محمد رضا شفیعی کدکنی، شمارهء هفت

در جامهء بلیغ و بلندِ برهنگی ۞۞۞ استبداد شرقی ۞۞۞ ناگزیر ۞۞۞ بی پرده ۞۞۞ خواب پریشان باغ ۞۞۞ انحنای زمان ۞۞۞ از گدازه های روح ۞۞۞ در خواب های هرزه ۞۞۞ درخت و آب و آسمان ۞۞۞ بدرود با سکوت ۞۞۞ سال های آتش و سرود ۞۞۞ آسمان زنبق ۞۞۞ از برگ های حیرت …

بزرگداشت زندگان: محمد رضا شفیعی کدکنی، شمارهء هفت weiterlesen

بزرگداشت زندگان: محمد رضا شفیعی کدکنی، شمارهء شش

ندای هنگام ۞۞۞ پارادوکس ۞۞۞ آوارگی ۞۞۞ وصل ۞۞۞ دور و تسلسل ۞۞۞ حکایت ۞۞۞ از یک سخنِ تو ۞۞۞ شور امیرُف ۞۞۞ عقربه هایِ ترس ۞۞۞ لحظهء بدرود ۞۞۞ از برگهایِ شادی ۞۞۞ پاسخ ۞۞۞ مرثیهء عشقی ۞۞۞ سنجاب ها ۞۞۞ انتظار ۞۞۞ شهرزاد ۞۞۞ آن سان که با شکوفه ها ۞۞۞ در لحظهء …

بزرگداشت زندگان: محمد رضا شفیعی کدکنی، شمارهء شش weiterlesen

بزرگداشت زندگان: هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)، شمارهء هشت

سروده های زندان هفتم اردیبهشت ١٣٦٢ – چهارم اردیبهشت ١٣٦٣ منبع: پیر پرنیان اندیش / میلاد عظیمی و عاطفه طیّه در صحبت سایه. انتشارات سخن. تهران، ١٣٩١ زندانی شدن سایه در سال ١٣٦٢ از مهمترین وقایع زندگی او بوده که تأثیری قاطع بر مسیر زندگی او و خانواده اش داشته است. شعرهایی که او در …

بزرگداشت زندگان: هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)، شمارهء هشت weiterlesen

بزرگداشت زندگان: هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)، شمارهء هفت

آزادی تهران، اسفند ١٣٥٧ ۞۞۞ بیرون شد از گُمار تهران، آذر ١٣٥٨ ۞۞۞ زندگی تهران، اسفند ١٣٧٠ ۞۞۞ ارغوان تهران، فروردین ١٣٦٢ ۞۞۞ تاسیان تهران، آبان ١٣٥٧ ۞۞۞ آوازِ غم تهران، ١٣٨٠ ۞۞۞ سیاه و سپید ۞۞۞ دلا دیدی که خورشید از شبِ سرد چو آتش سر ز خاکستر برآورد ۞۞۞ داس و گل ۞۞۞ …

بزرگداشت زندگان: هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)، شمارهء هفت weiterlesen

بزرگداشت زندگان: هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)، شمارهء شش

زمین دزاشیب، تیر ١٣٣٣ ۞۞۞ بوسه تهران، ١٣٣٤ ۞۞۞ صبحِ دروغین تهران، ١٣٤٢ ۞۞۞ تشویش تهران، شهریور ١٣٤٢ ۞۞۞ من به باغِ گلِ سرخ ایروان، آبان ١٣٤٤ ۞۞۞ سقوط تهران، ١٣٥٠ ۞۞۞ شادباش تهران، اردیبهشت ١٣٥٧ ۞۞۞ مرثیه ۱۳۶۸ ،تهران ۞۞۞ زمین دزاشیب، تیر ١٣٣٣ زین پیش شاعرانِ ثنا خوان که چشمشان در سعد و …

بزرگداشت زندگان: هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)، شمارهء شش weiterlesen

بزرگداشت زندگان: هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)، شمارهء پنج

صلح تهران، اسفند ١٣٣٠ ۞۞۞ شبگیر رشت، مرداد ١٣٣٠ ۞۞۞ ای فردا رشت، شهریور ١٣٣٠ ۞۞۞ مهرگانِ نو رشت، مهر ١٣٣٠ ۞۞۞ دخترِ خورشید تهران، دی ١٣٣٠ ۞۞۞ سرودِ رستاخیز تهران، اسفند ١٣٣٠ ۞۞۞ مرجان بهمن، ١٣٣٢ ۞۞۞ به ناظم حکمت تهران، اسفند ١٣٣٠ ۞۞۞ صلح تهران، اسفند ١٣٣٠ جنبشِ گهواره نغمهء لالایی ریزشِ چشمهء …

بزرگداشت زندگان: هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)، شمارهء پنج weiterlesen

بزرگداشت زندگان: هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)، شمارهء چهار

گهوارهء خالی کلن، ١٣٧٨ ۞۞۞ گل رؤیا تهران، خرداد ١٣٢٩ ۞۞۞ سترون تهران، آذر ١٣٣٢ ۞۞۞ بانگ دریا انزلی، مرداد ١٣٤٢ ۞۞۞ بر برگِ گُل تهران، ١٣٦٠ ۞۞۞ بهار غم انگیز دزاشیب، فروردین ١٣٣٣ ۞۞۞ عشق و نفرت ۞۞۞ گهوارهء خالی کلن، ١٣٧٨ عمری ست تا از جان و دل، ای جان و دل می …

بزرگداشت زندگان: هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)، شمارهء چهار weiterlesen

بزرگداشت زندگان: هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)، شمارهء سه

صبر و ظفر تهران، بهمن ١٣٦٣ ۞۞۞ راهزن تهران، اردیبهشت ١٣٦٥ ۞۞۞ روشن گویا تهران، دی ١٣٦٥ ۞۞۞ در اوج آرزو تهران، خرداد ١٣٦٦ ۞۞۞ غریبانه تهران، تیر ١٣٦٦ ۞۞۞ ازین شب های ناباور تهران، آبان ١٣٥٧ / ١٣٦٨ ۞۞۞ چشمهء خارا تهران، اسفند ١٣٧١ ۞۞۞ بگزین ۞۞۞ صبر و ظفر تهران، بهمن ١٣٦٣ ای …

بزرگداشت زندگان: هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)، شمارهء سه weiterlesen

بزرگداشت زندگان: هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)، شمارهء دو

رحیل رشت، شهریور ١٣٢٦ ۞۞۞ زبان نگاه تهران، آبان ١٣٢٨ ۞۞۞ تنگ غروب تهران، ١٣٣٤ ۞۞۞ در کوچه سار شب تهران، دی ١٣٣٧ ۞۞۞ چشمی کنار پنجرهء انتظار تهران، اردیبهشت ١٣٤٠ ۞۞۞ پرواز خاکستر تهران، دی ١٣٥١ ۞۞۞ در دام کفر تهران، ١٣٥٣ ۞۞۞ در فتنهء رستاخیز تهران، ١٥ اسفند ١٣٥٣ ۞۞۞ دوزخ روح تهران، …

بزرگداشت زندگان: هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)، شمارهء دو weiterlesen

بزرگداشت زندگان: هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)، شمارهء یک

برگزیده از: پیر پرنیان اندیش / میلاد عظیمی و عاطفه طیّه در صحبت سایه. انتشارات سخن. تهران، ١٣٩١ ۞۞۞ !کبوتر :عاطفه طیّه: استاد! من از این شعرتون خوشم می آد نگاه چشمِ بیمارت چه خسته ست کبوترجان! که بالت را شکسته ست؟ کجا شد بال پرواز بلندت؟ سفید خوشگلم! پایت که بسته ست؟ خیلی شعر …

بزرگداشت زندگان: هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)، شمارهء یک weiterlesen

بزرگداشت زندگان: محمد رضا شفیعی کدکنی، شمارهء پنج

رهاوی ۞۞۞ شیار هوا ۞۞۞ بانگ نای ۞۞۞ پردگیان ۞۞۞ درخت روشنائی ۞۞۞ پژواک ۞۞۞ موعظهء درخت ۞۞۞ بیابان طلب ۞۞۞ درین قحط سال دمشقی ۞۞۞     رهاوی ١٠ اردیبهشت ١٣٧٢ کمترین تحریری از یک آرزو این است آدمی را آب و نانی باید و آنگاه آوازی در قناری ها نگه کن، در قفس، …

بزرگداشت زندگان: محمد رضا شفیعی کدکنی، شمارهء پنج weiterlesen

بزرگداشت زندگان: سیما کسائی؛دوّمین بخش

چهره ای از عجز چشمهایم را به عجز چال کردم،چال !چال در چاه تاریخ، چال و در ملامت لحظه های خواب !چشم میسایم به بیداری صدای خشم من :از اشک هم آهسته تر خیمۀ مرگ را در کجای این زمین گسترده میخواهی؟ در کجای این زمین غرق خاکستر در کجای این وحش و خمپاره ودود؟ …

بزرگداشت زندگان: سیما کسائی؛دوّمین بخش weiterlesen

بزرگداشت زندگان: سیما کسائی؛ نخستین بخش

گوانتانامو ...این گوانتانامو تنها نیست !نه، گوانتانامو تنها نیست گوانتانامو، بدل کردگی ما ،و بدل کردگی دنیا و دنیاهای ماست که میریزند ،گوانتانامو ویتنام است ،زیمبابوه،رودزیا !السالوادور و نیکاراگوا ،سومالی،غزه !صبرا و شتیلا ،گوانتانامو الجزایر است !پرو،اکوادور،پاراگوا،کلمبیا موزامبیک،برمه وسودان ،لبنان و افغانستان،عراق،ایران اوکرایین، کوسوو و پریشتینا ...و هر آنجاست که میچربد !امنیت سرمایه به آزادی …

بزرگداشت زندگان: سیما کسائی؛ نخستین بخش weiterlesen