نامه های در راه مانده، شمارهء دو

 

با یکی از دوستان آلمانی گرم صحبت بودم. از آخرین بازماندگان هولوکاوست به شمار میاید. بیشتر از لطمه ای که شخصاً دیده، دلش از جای دیگری خون بود و می گفت

» میدانی که هیتلر جنایتکار بزرگی بود و نه فقط کشور آلمان بلکه بسیاری از دیگر ممالک را به ویرانی کشاند. ولی آیا می دانی که هیتلر چگونه بزرگترین ضربه را به جامعهء آلمان وارد آورد؟

یهودی ستیزی و دگراندیش ستیزی او باعث شد که جمع کثیری از گلهای سرسبد آلمان، از مهندس و محقّق و پزشک گرفته تا شاعر و نویسنده و نقّاش، تا تاریخدان و حقوقدان و دیگر انسانهای متفکّر، خلّاق و نوآور، مجبور به ترک آلمان شوند. ماحصل نسلها سرمایه گذاری مادّی و معنوی بدین طریق از کف جامعهء آلمان به باد رفت

به حرفهایش گوش میکردم و در دل هق هق به حال و روز خودمان می گریستم

تاریخ نگارش: نهم شهریور ماه هزار و سیصد و هشتاد و هشت

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s